Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów…

Gorzkowice: Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby
pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2016r.

Numer ogłoszenia: 24216 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzkowice , ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice, woj. łódzkie, tel. 044 6818006, faks 044 6818006.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.gorzkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby
pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2016r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z tankowaniem;
a) oleju napędowego w ilości ok. 52 tys. litrów,
b) paliwa PB w ilości ok. 2 tys. litrów
do pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice, przy czym podana ilość paliw jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupienia w okresie realizacji zamówienia mniejszych ilości paliw a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.
2. Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiornika pojazdów i sprzętu należących do Gminy Gorzkowice.
3. Paliwa muszą spełnić wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015.1680 t.j.)
4. Cena dostarczonego oleju po podpisaniu umowy będzie mogła ulec zmianie tylko w przypadku zamiany przez producenta, co na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo udokumentować, a zmiana ta będzie adekwatna do stopnia zmiany ceny producenta.
5. Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć zakup paliwa w co najmniej jednej stacji paliw położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego oraz zapewni, że stacja paliw będzie czynna przez wszystkie dni tygodnia.
6. Oferent winien zapewnić bezgotówkową realizację zakupów paliwa płynnego na następujących zasadach:
– faktura zbiorcza – miesięczna wraz zestawieniem wykonanym zgodnie z załączonym formularzem,
– rejestracja ilości i rodzaju paliwa przy tankowaniu paliwa,
– płatność przelewem bankowym.
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 09.13.41.00-8 Olej napędowy.09.132000-3 etylina PB
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca na podstawie art. 36 ust. 4 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 i 44 ustawy (załącznik nr 2)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie uznane jeżeli wykonawca wskaże minimum jedną stację paliw w odległości nie większej niż 5 km od Gorzkowic, realizującą zamówienie. W tym celu dla potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca do oferty musi załączyć wykaz narzędzi, w zakresie dysponowania stacją paliw (załącznik nr 3 ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie uznane jeżeli wykonawca wskaże minimum jedną stację paliw w odległości nie większej niż 5 km od Gorzkowic, realizującą zamówienie. W tym celu dla potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca do oferty musi załączyć wykaz narzędzi, w zakresie dysponowania stacją paliw (załącznik nr 3 ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50 tys. PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – termin płatności – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy w zakresie:
a) ustawowej wysokości stawki podatku VAT: Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.
b) zmian w obowiązujących przepisach prawa krajowego i miejscowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice, pok nr.14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice, pok nr. 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie