Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Łempicach.

Ciechanowiec: Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Łempicach.
Numer ogłoszenia: 19994 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 1904 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Łempicach, Łempice 13A, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie, tel. 86 2 77 66 05, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła podstawowa podlegająca jednostce samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Łempicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 15 000 litrów o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami normy PN-C- 96024:2011 dla gatunku L-1 z przeznaczeniem na cele grzewcze o następujących parametrach: – wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg; – zawartość siarki do 0,10%…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z.Niziński, ul.Serocka 11A, 07-200 Wyszków,, 07-200 Wyszków, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1,99

  • Oferta z najniższą ceną: 1,99 / Oferta z najwyższą ceną: 1,99

  • Waluta: PLN .