Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEdostawa opału dla jednostek organizacyjnych gminy Kamionka oraz Gminnego Ośrodka Kultury w…

Kamionka: dostawa opału dla jednostek organizacyjnych gminy Kamionka oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 22006 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340506 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kamionce, ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, woj. lubelskie, tel. 81 8527039, faks 81 8527058.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa opału dla jednostek organizacyjnych gminy Kamionka oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce w 2016 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opału dla jednostek organizacyjnych gminy Kamionka oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce w 2016 roku dla następujących jednostek organizacyjnych gminy Kamionka: Urząd Gminy Kamionka, Zespół Szkół w Kamionce, Szkoła Podstawowa w Samoklęskach, Przedszkole Samorządowe w Kamionce oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek. W skład zamówienia wchodzić będą części takie jak:

Część I – Dostawa opału do Zespół Szkół w Kamionce w 2016 r. (230 ton , węgla kamiennego, sortyment: groszek energetyczny, wartość kaloryczna min. 27 000 kJ/kg (+/- 2%), zawartość popiołu max. 8%, zawartość siarki max. 1,3%, granulacja 5 – 25 mm, zawartość miału do 10%)
Część II – Dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Samoklęskach w 2016 r. (30 ton , węgla kamiennego, sortyment: groszek energetyczny, wartość kaloryczna min. 27 000 kJ/kg (+/- 2%), zawartość popiołu max. 8%, zawartość siarki max. 1,3%, granulacja 5 – 25 mm, zawartość miału do 10%; oraz 40 ton miału kamiennego, wartość kaloryczna min. 22 000 kJ/kg (+/- 2%), zawartość popiołu max. 12%, zawartość siarki max. 1,3%).
Część III- Dostawa opału do Urzędu Gminy w Kamionce w 2016 r. (80 ton miału kamiennego, wartość kaloryczna min. 22 000 kJ/kg (+/- 2%), zawartość popiołu max. 12%, zawartość siarki max. 1,3%).
Część IV – Dostawa opału do Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce w 2016 r. (20 ton , węgla kamiennego, sortyment: groszek energetyczny, wartość kaloryczna – min. 27 000 kJ/kg (+/- 2%), zawartość popiołu max. 8%, zawartość siarki max. 1,3%, granulacja 5 – 25 mm, zawartość miału do 10%)
Część V – Dostawa opału do Przedszkola Samorządowego w Kamionce w 2016 r. (6 ton , węgla kamiennego, sortyment: orzech, wartość kaloryczna min. 24 000 kJ/kg (+/- 2%), zawartość popiołu max. 5%, zawartość siarki max. 1,3%, granulacja 25 – 80 mm)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa opału do Urzędu Gminy w Kamionce w 2016 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PSK RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gen. Stanisława Maczka 10, 35-959 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33170,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 22041,60

  • Oferta z najniższą ceną: 22041,60 / Oferta z najwyższą ceną: 31999,68

  • Waluta: PLN .