Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu – zad nr 1…

Opole: Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu – zad nr 1 opony letnie
Numer ogłoszenia: 21956 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu , ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4545001, 4222670.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu – zad nr 1 opony letnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon letnich do pojazdów służbowych KWP w Opolu wg poniższego wykazu:1)Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony -Opel Vivaro 2005 r. 205/65R16C 107/105 T-ilość 12 szt.
2)Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony-VW T-4 2001 r. 195/70R15C 104/102 R-ilość 30 szt.
3)Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony -Fiat Palio 2003 r. 175/70R14 84 T-ilośc 8 szt.
4) Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony -Opel Astra 2004/5 r. 195/60R15 88 H-ilośc 40 szt.
5) Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony -Kia Ceed 2009 r. 195/65R15 91 T -ilośc 300 szt.
6) Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony -Opel Astra 2004/5 r. 185/65R15 88 H-ilość 30 szt.
7) Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony -Fiat Bravo 2009 r. 205/55R16 91 H -ilośc 50 szt.
8) Opona letnia -przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony – Fiat Ducato 2009 r. 215/75R16C 113/111 R-ilość 50 szt.
9)Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony – Fiat Ducato 2009 r. 215/70R15C 109/107 R-ilość 100 szt.
10)Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony – Kia Picanto 2009 r. 165/60R14 75 T-ilosc 16 szt.
11)Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony – Skoda Fabia 2004 r. 165/70R14 81 T-ilosć 20 szt.
12)Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony – Mercedes Sprinter 2012 r. 235/65R16C 115/113 R-ilośc 40 szt.
13)Opona letnia- przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony – Land Rover Freelander 2009 r. 235/65R17 104 H-ilość 8 szt.
14)Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony – Renault Trafic 2009 r. 215/65R16C 109/107 R-ilość 16 szt.
15)Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony – Nissan Pathfinder 2008r. 255/65 R17 110 T-ilość 8 szt.
16)Opona letnia-przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony – Mitsubishi L-2007 r. 245/70 R16 111 S-ilość 8 szt..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.35.11.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, z którego bezsprzecznie
  i jednoznacznie będzie wynikać co najmniej:
  a. rodzaj udostępnianych zasobów,
  b. w jaki sposób zobowiązanie będzie wykonywane – formę udostępnienia zasobów,
  c. jakiego okresu zobowiązanie dotyczy,
  d. kto jest podmiotem przyjmującym zasoby.
  Ww. zobowiązanie musi mieć formę oryginału.
  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
  W przypadku, gdy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca powoływał się, na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmiot ten będzie podwykonawcą, to jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić albo zrezygnować z tego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu,
  iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ten warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, z którego bezsprzecznie
i jednoznacznie będzie wynikać co najmniej:
a. rodzaj udostępnianych zasobów,
b. w jaki sposób zobowiązanie będzie wykonywane – formę udostępnienia zasobów,
c. jakiego okresu zobowiązanie dotyczy,
d. kto jest podmiotem przyjmującym zasoby.
Ww. zobowiązanie musi mieć formę oryginału.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
W przypadku, gdy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca powoływał się, na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmiot ten będzie podwykonawcą, to jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić albo zrezygnować z tego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ten warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 91
 • 2 – Gwarancja na opony – 9

IV.2.2)

https://aukcje.uzp.gov.pl jeżeli złożone zostaną co najmniej 3 oferty pisemne niepodlegające odrzuceniu

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartych umów, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy PZP, w stosunku do treści oferty, w następujących okolicznościach: 1) zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, 2) zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 3) zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego, 4) w przypadku braku środków na realizację zadania lub wystąpienia innych nie przewidzianych przyczyn Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia w formie aneksu do umowy ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy lub rezygnacji z części dostaw

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul.Korfantego 2, 45-077 Opole, pok. nr 168 po uprzednim złożeniu wniosku o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostępna za odpłatnością.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, pokój 204 Sekretariat Wydziału Komunikacji Społecznej.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający zastrzega ponadto, iż wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy, podlega wykonawca, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, chyba że wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie