Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa paliw płynnych dla Gminy Kikół na 2016 r

Kikół: Dostawa paliw płynnych dla Gminy Kikół na 2016 r
Numer ogłoszenia: 24276 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 343448 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 289 46 70, faks 54 289 46 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Gminy Kikół na 2016 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę paliw płynnych dla Gminy Kikół na 2015 r. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: a) benzynę bezołowiową Pb 95 w ilości około 1800 litrów b) oleju napędowego w ilości około 33.000 litrów c) AdBLUE w ilości około 400 litrów 3. W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą zamawiający nie ma wpływu. Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: 09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa 09.13.41.00-8 Olej napędowy Warunki zakupu paliwa: – bezpośrednie tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych, – rozliczanie za zakup paliw dokonywane będzie na podstawie kart paliwowych – Wykonawca wystawi bezpłatnie imienne karty paliwowe na osoby lub pojazdy wyznaczone przez Zamawiającego, uprawniające do tankowania na obszarze całego kraju. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości kart. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. – wykonawca zapewni Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy tankowanie paliwa w sieci stacji na terenie całego kraju. – podstawę do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacjach paliw oferenta z dnia zakupu pomniejszone o wskaźnik cen – upust podany w ofercie. – Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z 2 – tygodniowym okresem rozliczeniowym ( od 1 do 15-tego i od 16-tego do ostatniego dnia każdego miesiąca). UWAGA Ze względu na liczbę tankowania wynikającego z utrzymania pełnej gotowości operacyjnej pojazdów będących własnością Gminy Kikół, odległość najbliższej stacji paliw od siedziby Gminy Kikół – Plac Kościuszki 7, 87- 620 Kikół nie może być większa niż 12 km…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Lotos Paliwa spółka z o.o., ul. Elbląska135, 80-718 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123424,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 142544,00

  • Oferta z najniższą ceną: 142544,00 / Oferta z najwyższą ceną: 142544,00

  • Waluta: PLN .