Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa paliwa w formie tankowania

Biała Podlaska: Dostawa paliwa w formie tankowania
Numer ogłoszenia: 13764 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Warszawska 20, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 343 40 68, 83 343 47 35, faks 83 344 37 06.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowiebp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa w formie tankowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w formie tankowania) paliwa : oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów będących własnością zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Wszystkie paliwa objęte niniejszym zamówieniem tj. olej napędowy (ON), benzyna bezołowiowa 95 powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm Jakościowych PN-EN lub równoważnych. Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na 6 zadań i obejmuje: tankowanie paliw do pojazdów z siedziby głównej oraz filii i punktów wyjazdowych zamawiającego w łącznej szacunkowej ilości: ON – 160 000 litrów, benzyna bezołowiowa 95 – 1500 litrów. Wykonawca winien dysponować stacją/ami pracującymi przez 7 dni w tygodniu przez co najmniej 16 godzin na dobę przez cały okres obowiązywania umowy, zlokalizowaną/mi w zależności od zadania (1-6) odpowiednio w granicach administracyjnych miast: Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Parczew, Radzyń Podlaski, Terespol i Wisznice lub w zależności od zadania w odległości wyliczonej na podstawie mapy internetowej www.mapa.targeo.pl przy czym odległość nie może być liczona w linii prostej tylko jako odległość drogowa (samochodowa): 1) nie przekraczającej 5 km dla zadania 1-5; 2) nie przekraczającej 15 km dla zadania 6. Jakość dostarczanego paliwa musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu dostawy, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.poz.1680).

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.Dz.U.2012.1059 ze zm.). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi jednoznacznie , że postawiony warunek Wykonawca spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że oferowane paliwa spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.poz.1680), oraz są zgodne z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Norm jakościowych PN-EN (lub równoważnymi) zgodnie z treścią załącznika nr 1B do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – Odległość od Stacji Paliw do siedziby/filii Zamawiającego – 2

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pogotowiebp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-500 Biała podlaska, ul. Warszawska 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Tankowanie w Białej Podlaskiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olej napędowy (ON) – 73.000 litrów; benzyna bezołowiowa 95 – 1.000 litrów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 98
  • 2. Odległość od Stacji Paliw do siedziby/filii Zamawiającego – 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Tankowanie w Międzyrzecu Podlaskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olej napędowy (ON) – 12.000 litrów; benzyna bezoołowiowa 95 – 100 litrów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 98
  • 2. Odległość od Stacji Paliw do siedziby/filii Zamawiającego – 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Tankowanie w Parczewie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olej napędowy (ON) – 17.000 litrów; benzyna bezołowiowa 95 – 100 litrów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 98
  • 2. Odległość od Stacji Paliw do siedziby/filii Zamawiającego – 2

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Tankowanie w Radzyniu Podlaskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olej napędowy (ON) – 32.000 litrów; benzyna bezołowiowa 95 – 100 litrów..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 98
  • 2. Odległość od Stacji Paliw do siedziby/filii Zamawiającego – 2

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Tankowanie w Terespolu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olej napędowy (ON) – 15.000 litrów; benzyna bezołowiowa – 100 litrów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 98
  • 2. Odległość od Stacji Paliw do siedziby/filii Zamawiającego – 2

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Tankowanie w Wisznicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olej napędowy (ON) – 11.000 litrów; benzyna bezołowiowa 95 -100 litrów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 98
  • 2. Odległość od Stacji Paliw do siedziby/filii Zamawiającego – 2