Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Andrespol: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
Numer ogłoszenia: 352738 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320700 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 56, 95-020 Andrespol, woj. łódzkie, tel. 042 2132341, faks 042 2132309.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: dom pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PIEKARNIA JAZON II Paweł Poryzała, Dobrzelów 83, Bełchatów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41085,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 37405,16

  • Oferta z najniższą ceną: 37405,16 / Oferta z najwyższą ceną: 48380,20

  • Waluta: PLN .