Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa próżniowych komór rozłącznikowych typ HVKR 24/400

Białystok: Dostawa próżniowych komór rozłącznikowych typ HVKR 24/400
Numer ogłoszenia: 20992 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11618 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Energetyki – Zakład Doświadczalny w Białymstoku, Ul. Św. Rocha 16, 15-879 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 742 29 27, 742 85 91,, faks (085) 742 85 91, 742 45 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa próżniowych komór rozłącznikowych typ HVKR 24/400.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa próżniowych komór rozłącznikowych typ HVKR 24/400 – 800 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.20.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 528000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 524000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 524000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 524000,00

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez Instytut Tele- i Radiotechniczny ze względu na wspólnie dopracowane wg wymogów IEn-ZD rozwiązanie konstrukcyjne styków próżniowych komór rozłącznikowych typ HVKR 24/400 stosowanych w produkowanych przez IEn-ZD rozłącznikach posiadających atest na konkretną konstrukcję z przedmiotowymi komorami. Dlatego udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki wskazanemu wykonawcy jest zasadne.