Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa radiofarmaceutyków dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Rzeszów: Dostawa radiofarmaceutyków dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
Numer ogłoszenia: 17864 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 1936 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, ul. Warzywna 3, 35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 866 96 00, faks 17 866 96 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa radiofarmaceutyków dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy radiofarmaceutyków dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.64.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 639976,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 676683,72

 • Oferta z najniższą ceną: 676683,72 / Oferta z najwyższą ceną: 676683,72

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35380,80

 • Oferta z najniższą ceną: 35380,80 / Oferta z najwyższą ceną: 36180,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o.o. ,, ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3240,00

 • Waluta: PLN .