Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa radiotelefonów stacjonarnych oraz zasilaczy sieciowych do radiotelefonów dla Wydziału Bezpieczeństwa i…

Bydgoszcz: Dostawa radiotelefonów stacjonarnych oraz zasilaczy sieciowych do radiotelefonów dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 348306 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 312888 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 34 97 290, faks 52 34 97 292.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa radiotelefonów stacjonarnych oraz zasilaczy sieciowych do radiotelefonów dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 (dwudziestu) sztuk radiotelefonów stacjonarnych oraz 20 (dwudziestu) sztuk zasilaczy sieciowych do radiotelefonów dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Sprzęt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony i nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku do SIWZ. Dostarczony sprzęt musi spełniać określone przez Zamawiającego minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych oraz posiadać wymagane deklaracje/potwierdzenia/protokoły zgodności i spełniać wymagane normy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.23.60.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • COVERTECH Sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 275T/10, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30894,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 38868,00

  • Oferta z najniższą ceną: 38868,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44107,80

  • Waluta: PLN .