Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa słupków prowadzących uchylnych U-1a, U-1b oraz osłon do słupków prowadzących wraz…

Poznań: Dostawa słupków prowadzących uchylnych U-1a, U-1b oraz osłon do słupków prowadzących wraz z elementami mocującymi.
Numer ogłoszenia: 19892 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337040 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8668821, faks 061 8646314, 8660922.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa słupków prowadzących uchylnych U-1a, U-1b oraz osłon do słupków prowadzących wraz z elementami mocującymi..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa słupków prowadzących uchylnych U-1a, U-1b oraz osłon do słupków prowadzących wraz z elementami mocującymi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.60-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • RAWBUD-RAWICZ Sp. z o.o., Masłowo ul. Śląska 88, Rawicz, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 518054,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 556525,80

  • Oferta z najniższą ceną: 545950,26 / Oferta z najwyższą ceną: 856788,48

  • Waluta: PLN .