Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa (sprzedaż wraz z transportem) znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania…

Sosnowiec: Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania oraz konstrukcji wsporczych wraz z elementami montażowymi do znaków i tablic
Numer ogłoszenia: 20948 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych , ul. 3-go Maja 11, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 2666297, 2664476.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania oraz konstrukcji wsporczych wraz z elementami montażowymi do znaków i tablic.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów drogowego oznakowania pionowego jezdni: znaków drogowych pionowych oraz konstrukcji wsporczych dla tych znaków. Zestawienie elementów stanowiących przedmiot zamówienia podane jest w odpowiednich załącznikach stanowiących integralną część SIWZ, przy czym podane w nich wskaźniki ilościowe oparte są na prognozie Zamawiającego, opartej na analizie wykonach tożsamych dostaw w ostatnich latach i nie stanowią wartości ostatecznych, wobec których Wykonawca będzie mógł wnieść jakiekolwiek roszczenia. Opisaną w niniejszej SIWZ Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta odrębna umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dla przedmiotu zamówienia i jest załączona do specyfikacji stanowiąc jej integralną część i obowiązuje na każdym etapie niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje następujące: 1. znaki drogowe: z kategorii A, B, C, D, E, F, G, T, i U wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 2. konstrukcje wsporcze do znaków i tablic drogowych wraz z elementami montażowymi : słupki wykonane z kształtowników stalowych o profilu zamkniętym – PROSTOKĄTNYM Z DASZKIEM (jednostronnym stalowym). oraz słupki o przekroju fi 60 mm wykonane z rur stalowych o profilu zamkniętym – OKRĄGŁYM Z DASZKIEM JEDNOSTRONNYM STALOWYM…

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.92.21.00-7, 34.92.84.70-3, 34.99.22.00-9, 34.92.84.60-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. – poprzez złożenie oświadczenia. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. – poprzez złożenie oświadczenia. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. – poprzez złożenie oświadczenia. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. – poprzez złożenie oświadczenia. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. – poprzez złożenie oświadczenia. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy materiał dostarczony przez Wykonawcę powinien posiadać Certyfikat Zgodności WE lub Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych zgodnie z odpowiednimi normami (np. norma PN-EN 12899-1 w przypadku stałych pionowych znaków drogowych), nadany mu przez uprawniona jednostkę certyfikującą oraz wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych i oznaczenie wyrobu symbolem CE. Wyroby nie objęte normami zharmonizowanymi winny posiadać Aprobatę Techniczną i Krajowy Certyfikat Zgodności z tą aprobatą nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą lub spełniać wymagania polskich norm budowlanych, mieć wystawioną Krajową Deklaracje Zgodności oraz powinny być oznaczone znakiem budowlanym B lub CE w przypadku Europejskiej Aprobaty Technicznej. W związku z powyższym Wykonawca przedłoży w ofercie stosowny dokument j.w

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – termin realizacji zamówienia częściowego – 10

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zamowienia.publiczne@mzuk.sosnowiec.pl lub osobiście i w korespondencji pocztowej: 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/I..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 12:45, miejsce: 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/I – biurowiec, I piętro, sekretariat – pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa (sprzedaż wraz z transportem)znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania…

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów drogowego oznakowania pionowego jezdni do 140 000,00 zł: znaków drogowych pionowych Zestawienie elementów stanowiących przedmiot zamówienia podane jest w odpowiednich załącznikach stanowiących integralną część SIWZ, przy czym podane w nich wskaźniki ilościowe oparte są na prognozie Zamawiającego, opartej na analizie wykonach tożsamych dostaw w ostatnich latach i nie stanowią wartości ostatecznych, wobec których Wykonawca będzie mógł wnieść jakiekolwiek roszczenia. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje następujące znaki drogowe: z kategorii A, B, C, D, E, F, G, T, i U ;R b.) wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dla przedmiotu zamówienia i jest załączona do specyfikacji stanowiąc jej integralną część i obowiązuje na każdym etapie niniejszego postępowania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.21.00-1, 34.99.22.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. termin realizacji zamówienia częściowego – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa (sprzedaż z transportem) KONSTRUKCJI WSPORCZYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH I TABLIC INFORMACYJNYCH (WRAZ Z ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI)..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów drogowego oznakowania pionowego jezdni do 100 000,00 zł netto: konstrukcji wsporczych dla tych znaków. Zestawienie elementów stanowiących przedmiot zamówienia podane jest w odpowiednich załącznikach stanowiących integralną część SIWZ, przy czym podane w nich wskaźniki ilościowe oparte są na prognozie Zamawiającego, opartej na analizie wykonach tożsamych dostaw w ostatnich latach i nie stanowią wartości ostatecznych, wobec których Wykonawca będzie mógł wnieść jakiekolwiek roszczenia. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje następujące elementy: a słupki wykonane z kształtowników stalowych o profilu zamkniętym – PROSTOKĄTNYM Z DASZKIEM (jednostronnym stalowym) oraz słupki o przekroju fi 60 mm wykonane z rur stalowych o profilu zamkniętym – OKRĄGŁYM Z DASZKIEM JEDNOSTRONNYM STALOWYM) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dla przedmiotu zamówienia i jest załączona do specyfikacji stanowiąc jej integralną część i obowiązuje na każdym etapie niniejszego postępowania…

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.21.00-7, 34.92.84.60-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. termin realizacji zamówienia częściowego – 10