Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa sprzętu agd dla Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej.

Gdańsk: Dostawa sprzętu agd dla Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej.
Numer ogłoszenia: 21994 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 355698 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 15 49, faks +48 58 347 27 90.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu agd dla Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zmywarka szt. 1 2. Odkurzacz szt. 1 3. Ekspres do kawy szt. 1 4. Pralka szt. 1 5. Lodówka wolnostojąca szt 1 6. Ogrzewacz wody 1 Ol szt. 2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.70.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9913,80

  • Oferta z najniższą ceną: 9913,80 / Oferta z najwyższą ceną: 15990,00

  • Waluta: PLN .