Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa sprzętu, akcesoriów komputerowych i sieciowych dla Śląskiego Centrum Przedsiebiorczosci.

Chorzów: Dostawa sprzętu, akcesoriów komputerowych i sieciowych dla Śląskiego Centrum Przedsiebiorczosci.
Numer ogłoszenia: 346736 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285112 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 0-32 743 91 60, faks 0-32 743 91 61.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu, akcesoriów komputerowych i sieciowych dla Śląskiego Centrum Przedsiebiorczosci..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu, akcesoriów komputerowych i sieciowych dla Śląskiego Centrum Przedsiebiorczosci..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.60.00-2, 30.21.30.05-5, 48.00.00.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.72.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakres I
Dostawa sprzętu, akcesoriów komputerowych i sieciowych dla Śląskiego Centrum Przedsiebiorczości.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ACOM Sp. J. Wanda Drzewiecka, Anna Drzewiecka, ul. Okólna 103, 42-218 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51046,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 61475,40

 • Oferta z najniższą ceną: 55800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69980,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Zakres II
Dostawa sprzętu, akcesoriów komputerowych i sieciowych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ACOM Sp.J. Wanda Drzewiecka, Anna Drzewiecka, ul. Okólna 103, 42-218 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76212,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 104925,15

 • Oferta z najniższą ceną: 93358,68 / Oferta z najwyższą ceną: 120009,87

 • Waluta: PLN .