Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Politechniki Koszalińskiej

Koszalin: Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
dla Politechniki Koszalińskiej

Numer ogłoszenia: 20980 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 317860 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, faks (094) 34-78-636.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
dla Politechniki Koszalińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
dla Politechniki Koszalińskiej w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
formularzach cenowych stanowiących Załączniki nr 2/I, 2/II, 2/III do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Zadanie I – komputery przenośne
Zadanie II – projektor i monitory
Zadanie III – drukarki komputerowe, skaner i drukarka 3D
Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213100-6,
30200000-1, 30213200-7, 38652100-1, 30231300-0, 30213000-5, 33195100-4, 30232110-8, 30232150-0,
30232130-4, 30216110-0.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt, będący przedmiotem niniejszego postępowania na własny
koszt we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
3. Dopuszcza się składanie ofert na równoważne urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych niż
posiadają wymienione w SIWZ – załącznikach nr 2/I, 2/II, 2/III do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.20.00.00-1, 30.21.32.00-7, 38.65.21.00-1, 30.23.13.00-0, 30.21.30.00-5, 33.19.51.00-4, 30.23.21.10-8, 30.23.21.50-0, 30.23.21.30-4, 30.21.61.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie I – komputery przenośne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ, ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41299,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 64230,60

 • Oferta z najniższą ceną: 64230,60 / Oferta z najwyższą ceną: 64230,60

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie II – projektor i monitory

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ, ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7107,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9907,65

 • Oferta z najniższą ceną: 9907,65 / Oferta z najwyższą ceną: 9907,65

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie III – drukarki komputerowe, skaner i drukarka 3D

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU PROGRES S.C. L. Radiun, P. Grześkowiak, ul. Szczecińska 8-10, 75-135 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30518,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37490,40

 • Oferta z najniższą ceną: 37490,40 / Oferta z najwyższą ceną: 43810,39

 • Waluta: PLN .