Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa sprzętu komputerowego w modułach – BZP 026/06007/15

Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego w modułach – BZP 026/06007/15
Numer ogłoszenia: 20848 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181875 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108, faks 32 257 74 99,2577108.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego w modułach – BZP 026/06007/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. 2. Zamówienie składa się z czterech modułów. Oznacza to, że każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na całość zamówienia w podziale na moduły lub na dowolnie wybrany moduł: – Moduł I Notebook – Moduł II Notebook – Moduł III Sprzęt komputerowy – Moduł IV Notebook, urządzenie wielofunkcyjne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzach nr 3, 4, 5, 6 SIWZ stanowiących kalkulację ceny ofertowej oraz w Formularzach nr 3A, 4A, 5A, 6A SIWZ zawierających parametry techniczne i inne wymagane właściwości dla zamawianego sprzętu, jak również w Formularzu nr 7 stanowiącym istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 4. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, o ile wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 2a ustawy Pzp, chyba że Wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.5. Zamówienie w ramach modułu II zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.41.00-9, 30.23.72.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Moduł I – Notebook

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AF SEKO Sp. z o. o., Ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5547,30

 • Oferta z najniższą ceną: 5547,30 / Oferta z najwyższą ceną: 5547,30

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Moduł III – Sprzęt komputerowy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AF SEKO Sp. z o. o., Ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 772,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 910,20

 • Oferta z najniższą ceną: 910,20 / Oferta z najwyższą ceną: 910,20

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Moduł IV – Notebook, urządzenie wielofunkcyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AF SEKO Sp. z o. o., Ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5170,92

 • Oferta z najniższą ceną: 5170,92 / Oferta z najwyższą ceną: 5627,25

 • Waluta: PLN .