Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEdostawa sprzętu medycznego specjalistycznego w tym: introduktorów, zestawów do osierdzia, cewników endokawitarnych,…

Bydgoszcz: dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego w tym: introduktorów, zestawów do osierdzia, cewników endokawitarnych, elektrod ablacyjnych
Numer ogłoszenia: 24198 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy , ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5854304, faks 52 5854076.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego w tym: introduktorów, zestawów do osierdzia, cewników endokawitarnych, elektrod ablacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego w tym: introduktorów, zestawów do osierdzia, cewników endokawitarnych, elektrod ablacyjnych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 5 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z części winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.16.42-2, 33.14.12.00-2, 31.71.11.40-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 9.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysokości:

Część 1 – 140,00 zł
Część 2 – 80,00 zł
Część 3 – 130,00 zł
Część 4 – 300,00 zł
Część 5 – 4 950,00 zł

w jednej z niżej wymienionych form:
a) pieniądzu – przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w WBK S.A. nr rachunku: 64-1500- 1360-1213-6008-5200-0000 na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego w tym: introduktorów, zestawów do osierdzia, cewników endokawitarnych, elektrod ablacyjnych, oraz w tytule przelewu podać nr NIP,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804).
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień pkt. 11.7 SIWZ) dowodu wpłaty dołączony został do oferty. W każdym przypadku oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień pkt. 11.7 SIWZ) dowodu wpłaty nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wniesienie w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu (łącznie z podana godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ.
9.2 W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu dołączona została do oferty. Oryginał dokumentu nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu (łącznie z godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ. Przez doręczenie uznaje się złożenie oryginału dokumentu w kasie siedziby Zamawiającego budynek A, czynnej od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy (chyba, że 10 dzień danego miesiąca przypadać będzie w środę to kasa będzie czynna w tym właśnie dniu, w tej sytuacji następny dzień czyli czwartek będzie dniem, w którym kasa będzie nieczynna) w godzinach 10:00-13:00, z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (łącznie z godziną) przyjęcia dokumentu w dniu składania ofert.
9.3 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.
9.4 Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z niniejszym zamówieniem, dlatego też Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, s.c.) każdy oddzielnie przedstawi dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia. Ponadto do oferty dołączą pełnomocnictwo pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) pełnomocnika lub lidera upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym dokumenty wymienione powyżej muszą złożyć oddzielnie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. wszyscy uczestnicy konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej (dla przykładu: nie jest skuteczne złożenie przez konsorcjum lub spółkę cywilną jednego wspólnego oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Każdy ze wspólników/uczestników spółki cywilnej/konsorcjum musi przedłożyć oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby).
b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, wypełniając załącznik nr 6 do SIWZ. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.
c) W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw tych podwykonawców (firm), zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy wypełniając załącznik nr 3 pkt. 5.
d) Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (złożone w oryginale).
e) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – termin płatności – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

17.1 Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę, umowę depozytu w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji tj. Główne postanowienia umowy, umowy depozytu (w części nr: 1-3, 4 poz. 1, 5 poz. 1-4).
17.2 Przyjmuje się, że główne postanowienia umowy stanowiące załącznik 7 do niniejszej specyfikacji nie zakwestionowane pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jurasza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, pokój nr 11 w budynku A..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do drenażu osierdzia z workiem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Introduktory naczyniowe i transseptalne długie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. termin realizacji – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki endokawitarne dwubiegunowe wkrętowe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. termin realizacji – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektrody ablacyjne typu RF-RD.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. termin realizacji – 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektrody.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. termin realizacji – 5