Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie…

Szczecin: Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją,
uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi
urządzenia w ramach projektu:Podniesienie jakości i dostępności
kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez
modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych

Numer ogłoszenia: 14704 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326464 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 813 90 21, faks 91 813 9079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją,
uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi
urządzenia w ramach projektu:Podniesienie jakości i dostępności
kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez
modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzenia w ramach projektu: Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych – 3 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry podlegające ocenie stanowi załącznik nr 1.1, 1.2 i 1.3 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.51.10-7, 33.17.22.00-8, 33.12.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Tytuł projektu: Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych. Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Nr Umowy: UDA-RPZP.07.02.01-32-004/14-00 z 14.11.2014.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Polisomnograf z respiratorem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RESPIROMIX Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 14, 01-445 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56481,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 61000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 61000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61000,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Urządzenie do mechanicznej kompresji serca z deską przezierną dla promieni RTG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHISIO-COLTROL POLAND SALES Sp.z o.o., Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71280,00

 • Oferta z najniższą ceną: 71280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 71280,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: System do 24 godzinnej rejestracji RR i EKG metodą Holtera

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BTL Polska Sp. z o.o., ul.Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60092,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 64900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 64900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64900,00

 • Waluta: PLN .