Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa środków dezynfekcyjnych – powtórzenie

Warszawa: Dostawa środków dezynfekcyjnych – powtórzenie
Numer ogłoszenia: 24310 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie , ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4735145, faks 022 6131992.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków dezynfekcyjnych – powtórzenie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Zamawiającego środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie w asortymencie i ilościach wykazanych szczegółowo na załączonym do niniejszej SIWZ Formularzu Cenowym.
2. Podaną ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępną niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie asortymentu wykazanego na Formularzu Cenowym.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Oferowany w prowadzonym postępowaniu asortyment (wymieniony w Formularzu Cenowym) musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, spełniać wymagane parametry oraz warunki dopuszczenia do obrotu w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Nie spełnienie wymaganych parametrów daje podstawę Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
8. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do dnia i godziny składania ofert następujące próbki:
poz. 1, poz. 2, poz. 3, poz. 4, poz. 5 – po jednym opakowaniu w zaoferowanej wielkości w oryginalnym opakowaniu handlowym
Każdy produkt musi być pakowany w oryginalne opakowanie handlowe opatrzone trwałym nadrukiem w języku polskim. Wszystkie dostarczone próbki muszą być opisane (nieścieralnym atramentem) – którego zadania i której pozycji dotyczą. Każda próbka musi być opatrzona nazwą przedstawiającego ją Wykonawcy.
Próbki należy dostarczyć w oddzielnym opakowaniu opatrzonym nazwą Wykonawcy oraz napisem: Próbki do przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych – powtórzenie – znak sprawy D-50/N/15.
9. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XVI niniejszej SIWZ.
10. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni.
11. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Podwykonawstwo:
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
b) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
c) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże minimum 2 główne dostawy odpowiadające wielkością oraz wartością przedstawionego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
   Za odpowiednią wartość Zamawiający uzna nie mniej niż 94 130,00 zł brutto

   Spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający będzie oceniał:
   – minimum 2 główne dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia – spełnia;
   – mniej niż 2 główne dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia – nie spełnia.

   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
   Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Dowodami są:
  a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub;
  b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
  W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub, gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
  W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

  1. Karty charakterystyki przygotowane według aktualnych przepisów prawa,
  2. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane preparaty spełniają wymagania pod względem spektrum i czasu działania

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionym załącznikiem – Formularz Cenowy.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – Termin płatności – 2

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
2.1 Zmiana stron umowy,
2.2.Zmiana nazw i adresów stron umowy,
2.3 Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron,
2.4 Zmiana cen spowodowana zmianą stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT).
2.5 Zamiana oferowanych środków dezynfekcyjnych na środki dezynfekcyjne o właściwościach nie gorszych niż oferowane w przypadku wycofania ich z rynku oraz wstrzymania produkcji (w cenie nie wyższej niż oferowane).
2.6 Zamiana oferowanych środków dezynfekcyjnych na środki dezynfekcyjne o właściwościach nie gorszych niż oferowane w przypadku braku aktualnego dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w cenie nie wyższej niż oferowane).
2.7 Dopuszcza się przedłużenie umowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych określonych w umowie (zmiana terminu obowiązywania umowy).
2.8 Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie.
2.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych środków dezynfekcyjnych, określonych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od swoich potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny wskazanej w § 2 ust. 1. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mssw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa – DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 11:00, miejsce: KANCELARIA Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie