Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Wałbrzychu.

Wałbrzych: Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 307058 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268142 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6659111, faks 74 6659121.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka sektora finansów publ.: samorządowa wojewódzka osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla siedziby głównej WORD w Wałbrzychu oraz oddziałów terenowych Systemu Teleinformatycznego Wykonawcy (zwanego dalej STW) w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1114) o właściwościach określonych w punkcie III.1.1 SIWZ oraz II 1.1.2 SIWZ zintegrowanego z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn. zm.) z wykorzystaniem infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji Zamawiającego określonej w załączniku nr 7 do SIWZ wraz z udzieleniem ograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z oprogramowania w nim zawartego na polach eksploatacji określonych w § 8 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ wraz z wdrożeniem określonym w punkcie II 1.1.3 SIWZ oraz usługami określonymi w punkcie II 1.1.4 SIWZ. Wartości zamówienia jest mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 72.26.30.00-6, 72.26.50.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 862320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1054749,60

  • Oferta z najniższą ceną: 1054749,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1054749,60

  • Waluta: PLN .