Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katowice: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Numer ogłoszenia: 24316 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach , ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2083547, faks 032 2083568.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 8 Pakietów:
Pakiet nr 1 – Spektrofotometr typ 1
Pakiet nr 2 – Spektrofotometr typ 2
Pakiet nr 3 – Demineralizator
Pakiet nr 4 – Młynek wibracyjny
Pakiet nr 5 – Mineralizator
Pakiet nr 6 – Tester ścieralności
Pakiet nr 7 – Transluminator
Pakiet nr 8 – Termocykler.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.43.30.00-9, 38.40.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin realizacji dostaw – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków: 1)zmiany terminu realizacji zamówienia, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania, przekazania miejsca realizacji/dostawy oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny w tym spowodowane przez tzw. siłę wyższą np. pożar, zalanie itp. 2)wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez Producenta/Wykonawcę. 3)zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osoby upoważnione do reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją zamówienia), ze względów losowych, zdrowotnych lub innych. 4)poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy,zmiany technologii lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów. 5)zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. 6)zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym w odniesieniu odpowiednio do całości lub części zamówienia, przy czym wartość netto określona w umowie jest wartością stałą. 7)zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwe jest dokonanie zmian postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 8)zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sum.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice Kancelaria Główna pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Spektrofotometr TYP 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa spektrofotometru TYP 1 dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.43.30.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Spektrofotometr typ 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa spektrofotometru TYP 2 dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.43.30.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Demineralizator.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa demineralizatora dla jednostki organizacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.40.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Młynek wibracyjny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa młynka wibracyjnego dla jednostki organizacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.40.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Mineralizator.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mineralizatora dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.40.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Tester ścieralności.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa testera ścieralności dla jednostki organizacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.40.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Transluminator.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa transluminatora dla jednostki organizacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.40.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Termocykler.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa termocyklera dla jednostki organizacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.40.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji dostaw – 5