Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu następującego używanego środka transportowego:…

Błażowa: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu następującego używanego środka transportowego: samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu śmieci
o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ.

Numer ogłoszenia: 330060 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o. , ul. 3 Maja 35, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie, tel. 017 2301444 do 55, faks 017 2301450.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gkblazowa.itl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu następującego używanego środka transportowego: samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu śmieci
o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego następującego środka transportowego:
1. samochód ciężarowy przeznaczony do odbioru śmieci
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.2. Podwozie:

-Podwozie dwuosiowe
-Rok produkcji 2010 lub młodszy
-Dopuszczalna masa całkowita min. 6,5 t
-Przebieg do 220 tys. km
-Długość pojazdu max. 7 000 mm
-Szerokość pojazdu max. 2 300 mm
-Wysokość pojazdu max. 2 800 mm
-Silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim
-Moc silnika min. 105 kW, pojemności ok. 3 000 cm3
-Norma emisji spalin- min. Euro 5
-Skrzynia biegów mechaniczna min. 6 + 1 z przystawką odbioru mocy ze sterowania w kabinie kierowcy
-Kabina 3 miejscowa
-Obrotomierz
-Prędkościomierz
-Komputer pokładowy
-Tachograf cyfrowy
-Centralny zamek
-Tempomat
-Układ hamulcowy o dwu niezależnych obwodach
-Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej
-ABS
-Koła bliźniacze osi tylnej
-Wspomaganie układy kierowniczego
-Elektrycznie sterowane szyby
-Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
-Zużycie opon – max. 30%
-Radio
-Pojazd sprawny technicznie, zarejestrowany na terenie RP z ważnym przeglądem technicznym

1.3. Zabudowa:

-Zabudowa fabrycznie nowa ( rok produkcji 2015 )
-Pojemność skrzyni ładunkowej min. 8,0 m3
-Masa przewożonych odpadów nie mniej niż 2 000 kg
-Udźwig urządzenia dźwigowego min. 650 kg
-Urządzenie załadowcze boczne prawe, przystosowane do załadunku pojemników od 110 litrów do 1 100 litrów
-Sposób ugniatania odpadów – hydrauliczny płytowy, praca płyty na całej długości zbiornika zasypowego
-Stopień zgniotu od 2 do 5

1.4 . Wyposażenie dodatkowe:

-Koło zapasowe
-Podnośnik hydrauliczny min. 10 T
-Klucz do kół
-Apteczka
-Gaśnica
-Trójkąt ostrzegawczy

1.5. Wykonawca udziela minimum 12 miesięcznej gwarancji na zabudowę oraz
3 miesięczną gwarancję rozruchową na podwozie.

2. Stan formalno – prawny pojazdu określony w punkcie 1 opisu przedmiotu zamówienia:
– w pełni udokumentowane, legalne pochodzenie pojazdu.
3. Pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu.
4. Pojazd: podwozie wraz z zabudową i wyposażeniem dodatkowym w osprzęt (urządzenia) wymienione w dziale IV SIWZ w 100% przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie, zarejestrowany w Polsce zgodnie z przeznaczeniem użytkowania.
5. Stan techniczny: w pełni przygotowany do użytkowania (do pracy).
6. Gwarancja, bez wyłączeń, na cały pojazd wraz z zabudową z minimum określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Pojazd musi posiadać ocenę i wycenę Rzeczoznawcy majątkowego uprawnionego z dziedziny motoryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na własne ryzyko na adres Zamawiającego (ul. 3 – go Maja 35, 36-030 Błażowa), gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia.
Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o. przy ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa.
W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji.
Warsztat dokonujący serwisu pogwarancyjnego zlokalizowany w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego.
Pojazd powinien pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego pojazdu z produkcji seryjnej, którego parametry zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego przetargu. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez wykonawcę pojazdu. Zaoferowany pojazd przez wykonawcę musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca (firma leasingowa) zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy sprzedaży na pojazd określony w dziale IV SIWZ z wyceną i oceną techniczną uprawnionego Rzeczoznawcy Majątkowego z dziedziny motoryzacji przy odbiorze (przekazaniu) pojazdu.

8. Podstawowe warunki leasingu:

9. Waluta umowy leasingu – PLN
10. Wpłata wstępna – 30% ceny netto
11. Rodzaj leasingu – operacyjny
12. Okres finansowania- 24 miesiące
13. Raty leasingowe miesięczne
14. Rata leasingowa powinna obejmować spłatę wartości pojazdu, koszty obsługi leasingu, opłaty manipulacyjne, prowizje i inne opłaty ponoszone przez Zamawiającego
15. Ubezpieczenie – zamawiający ubezpiecza i ponosi koszty ubezpieczenia
16. Kwota wykupu – 19 % wartości przedmiotu leasingu płatne na końcu okresu leasingu
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6, 66.11.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno prawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno prawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno prawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno prawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno prawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Okres gwarancji – 5

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gkblazowa.itl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o. ul. 3-go Maja, 36-030 Błażowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 08:20, miejsce: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o. ul. 3-go Maja, 36-030 Błażowa – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie