Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w…

Rzeszów: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie (zamówienie z podziałem na 10 części).
Numer ogłoszenia: 10372 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346176 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Załęska 7A, 35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8675770, faks 17 8675777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie (zamówienie z podziałem na 10 części)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie, ul. Załęska. Przedmiot zamówienia podzielony został na 10 następujących części: 1) część nr 1: dostawa mięsa drobiowego; 2) część nr 2: dostawa mięsa czerwonego i wędlin; 3) część nr 3: dostawa produktów mleczarskich; 4) część nr 4: dostawa artykułów ogólnospożywczych i przetworów owocowo-warzywnych; 5) część nr 5: dostawa mrożonek; 6) dostawa jaj; 7) część nr 7: dostawa ryb i konserw rybnych; 8) część nr 8: dostawa świeżych owoców i warzyw; 9) część nr 9: dostawa pieczywa; 10) część nr 10: dostawa wyrobów ciastkarskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiącym jednocześnie kalkulację ceny ofertowej, stanowią: 1) dla części nr 1 zamówienia: Załącznik 1A dla zamówienia podstawowego i Załącznik 1B określający ilości maksymalne, które Zamawiający może wykorzystać w ramach prawa opcji; 2) dla części nr 2 zamówienia: Załącznik 2A dla zamówienia podstawowego i Załącznik 2B określający ilości maksymalne, które Zamawiający może wykorzystać w ramach prawa opcji; 3) dla części nr 3 zamówienia: Załącznik 3A dla zamówienia podstawowego i Załącznik 3B określający ilości maksymalne, które Zamawiający może wykorzystać w ramach prawa opcji; 4) dla części nr 4 zamówienia: Załącznik 4A dla zamówienia podstawowego i Załącznik 4B określający ilości maksymalne, które Zamawiający może wykorzystać w ramach prawa opcji; 5) dla części nr 5 zamówienia: Załącznik 5A dla zamówienia podstawowego i Załącznik 5B określający ilości maksymalne, które Zamawiający może wykorzystać w ramach prawa opcji; 6) dla części nr 6 zamówienia: Załącznik 6A dla zamówienia podstawowego i Załącznik 6B określający ilości maksymalne, które Zamawiający może wykorzystać w ramach prawa opcji; 7) dla części nr 7 zamówienia: Załącznik 7A dla zamówienia podstawowego i Załącznik 7B określający ilości maksymalne, które Zamawiający może wykorzystać w ramach prawa opcji; 8) dla części nr 8 zamówienia: Załącznik 8A dla zamówienia podstawowego i Załącznik 8B określający ilości maksymalne, które Zamawiający może wykorzystać w ramach prawa opcji; 9) dla części nr 9 zamówienia: Załącznik 9A dla zamówienia podstawowego i Załącznik 9B określający ilości maksymalne, które Zamawiający może wykorzystać w ramach prawa opcji; 10) dla części nr 10 zamówienia: Załącznik 10A dla zamówienia podstawowego i Załącznik 10B określający ilości maksymalne, które Zamawiający może wykorzystać w ramach prawa opcji; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy na zasadach określonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty nazwy (firmy) podwykonawcy/ów jak również określenia zakresu podwykonawstwa. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5, 15.50.00.00-3, 15.80.00.00-6, 15.33.11.70-9, 03.14.25.00-3, 15.22.00.00-6, 03.20.00.00-6, 15.81.10.00-6, 15.81.21.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa artykułów ogólnospożywczych i przetworów owocowo-warzywnych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Almax-Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40946,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 63577,86

  • Oferta z najniższą ceną: 63577,86 / Oferta z najwyższą ceną: 63577,86

  • Waluta: PLN .