Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawy artykułów ogólnospożywczych

Chorzów: Dostawy artykułów ogólnospożywczych
Numer ogłoszenia: 14636 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9498 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej “Republika”, ul. Michałkowicka 4, 41-503 Chorzów, woj. śląskie, tel. 0-32 2459066, faks 0-32 2459065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów ogólnospożywczych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.22.90-3, 15.33.10.00-7, 15.41.12.00-4, 15.13.10.00-5, 15.81.20.00-3, 15.61.21.00-2, 15.61.31.00-9, 15.87.23.00-4, 15.87.23.00-7, 15.84.23.00-5, 15.85.11.00-9, 15.20.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kra – Bin sp. z o.o., ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65978,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 65978,33

  • Oferta z najniższą ceną: 65978,33 / Oferta z najwyższą ceną: 70618,10

  • Waluta: PLN .