Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawy farb

Warszawa: Dostawy farb
Numer ogłoszenia: 24302 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa – Komendant Stołeczny Policji , ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6038608. 6037691, faks 22 6037642.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy farb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy farb, zwanych dalej asortymentem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego szacunkowe ilości zawiera dokumentacja przetargowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej od wskazanej ilości asortymentu w dokumentacji przetargowej, przy czym wartość umowy może zostać zmniejszona maksymalnie o 40%. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z powyższego prawa.
4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Cenowym – Producenta oraz symbol oferowanego asortymentu. Pod nazwą Producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment był nowy, zgodny co do opisu zawartego
w dokumentacji przetargowej oraz wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, umieszczony w oryginalnych opakowaniach gwarantujących jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego aprobat technicznych, deklaracji zgodności, atestów PZH, aprobat technicznych – odpowiednio do rodzaju asortymentu.
7. Termin realizacji umowy: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy przez Strony.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia min. 12 miesięcznej gwarancji (jednak nie krótszej niż gwarancja Producenta) oraz 24 miesięcznej rękojmi.
9. Termin poszczególnych dostaw: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednakże nie dłuższy niż 5 dni roboczych.
10. Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn WAG KSP przy ul. Karolkowej 46 w Warszawie.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.81.22.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony i podpisany Formularz cenowy znajdujący się w dokumentacji przetargowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 – Cena – 95
  • 2 – Termin dostawy – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają zmianę stawki podatku VAT wynikającą ze zmiany stawki podatku oraz inne zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany przepisów podatkowych.
2. Strony dopuszczają waloryzację cen jednostkowych netto w PLN, o których mowa w § 1 ust.4 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Strony dopuszczają zmianę miejsca dostawy asortymentu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.policja.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Stołeczna Policji, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie