Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawy ryb

Myślenice: Dostawy ryb
Numer ogłoszenia: 11260 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 339582 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 2720424 w. 106, faks 12 2721246.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy ryb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy ryb, zgodnie z załączonym opisem zał. nr 2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FHU Gallod-Hurt
    Bronisław Kłósek, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8044,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 8448,70

  • Oferta z najniższą ceną: 8448,70 / Oferta z najwyższą ceną: 9265,73

  • Waluta: PLN .