Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawy sukcesywne ryb oraz przetworów rybnych wraz z usługą transportu do Ośrodka…

Władysławowo: Dostawy sukcesywne ryb oraz przetworów rybnych wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie
Numer ogłoszenia: 7282 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 347786 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo, woj. pomorskie, tel. 058 6746314, faks 058 6746350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy sukcesywne ryb oraz przetworów rybnych wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ryby świeże, Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso, Ryby wędzone, Przetwory z ryb, Owoce morza. Dostarczane produkty powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w Polskich Normach, a w szczególności będą świeże i odpowiedniej jakości oraz posiadają atesty i/lub certyfikaty higieniczno – sanitarne, a na żądanie Zamawiającego, do wskazanej dostawy będzie załączany dokument potwierdzający spełnienie tych wymagań. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) – tekst jednolity.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.31.10.00-2, 15.22.00.00-6, 15.23.40.00-7, 15.24.30.00-3, 15.25.00.00-5, 63.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: RYBY MROŻONE, ŚWIEŻE, WĘDZONE oraz marynaty i przetwory rybne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H. Koryb Sp. jawna, ul.Zamkowa 20, 84-100 Puck, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82539,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 90723,30

 • Oferta z najniższą ceną: 90723,30 / Oferta z najwyższą ceną: 90723,30

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawy sukcesywne – Owoców morza i inne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H. Koryb sp. jawna, ul.Zamkowa 20, 84-100 Puck, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1632,28

 • Oferta z najniższą ceną: 1632,28 / Oferta z najwyższą ceną: 1632,28

 • Waluta: PLN .