Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w…

Police: Dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz CEIiR w Podgrodziu (z podziałem na części).
Numer ogłoszenia: 18994 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184119 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Siedlecka 6, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4241306, faks 091 4241366.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz CEIiR w Podgrodziu (z podziałem na części)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz jego jednostki organizacyjnej w Podgrodziu ( CEIiR) zgodnie z Zestawieniem produktów żywnościowych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Wszystkie dostarczane produkty będą świeże i pochodzące z bieżącej produkcji. Przetwory mięsne i wędliny z zawartością minimum 70%-75% mięsa. 3. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ oraz w jej załącznikach pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same parametry jakościowe w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. 4. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 5 części: Część I – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Część II – Produkty mrożone Część III – Owoce, warzywa i podobne produkty Część IV – Różne produkty spożywcze Cześć V – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.89.60.00-5, 15.30.00.00-1, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MADAR Dariusz Watral, Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113821,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 113524,95

 • Oferta z najniższą ceną: 113524,95 / Oferta z najwyższą ceną: 132127,30

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Produkty mrożone.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe MARGO Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34885,36

 • Oferta z najniższą ceną: 34885,36 / Oferta z najwyższą ceną: 34885,36

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Owoce, warzywa i podobne produkty

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BALJO Hurt-Detal Banach Marcin, Szkolna 2, 72-010 Police, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 75452,20

 • Oferta z najniższą ceną: 68582,90 / Oferta z najwyższą ceną: 75452,20

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Różne produkty spożywcze.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe PIK Józef Bułat, Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178861,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 199999,65

 • Oferta z najniższą ceną: 199999,65 / Oferta z najwyższą ceną: 199999,65

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEGA M. Wieliczko spółka jawna, Tanowska 2, 72-010 Police, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36082,50

 • Oferta z najniższą ceną: 36082,50 / Oferta z najwyższą ceną: 36082,50

 • Waluta: PLN .