Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jemielnica wraz z opiekunami do szkół…

Jemielnica: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jemielnica wraz z opiekunami do szkół specjalnych – zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 235312 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jemielnica wraz z opiekunami do szkół specjalnych – zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 4 uczniów niepełnosprawnych oraz sprawowanie opieki podczas przewozu w okresie od 1 września 2015r. do dnia podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w tegorocznym przetargu nieograniczonym, do szkół specjalnych, na dwóch trasach:
1). TRASA I:
Dowóz trzech uczniów niepełnosprawnych – chłopców, z miejsca ich zamieszkania
do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3, zgodnie z poniższym wykazem:
– uczeń niepełnosprawny z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
zam. Łaziska, ul. Leśna;
– uczeń niepełnosprawny z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
zam. Piotrówka, ul. Kościuszki;
– uczeń niepełnosprawny z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
zam. Jemielnica, ul. Korfantego.
2). TRASA II.
Dowóz 1 uczennicy niepełnosprawnej z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną: upośledzenie umysłowe stopnia znacznego i niepełnosprawność ruchowa, z miejsca zamieszkania,
tj. z Jemielnicy, ul. Stawowa do Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem ul. Czarna 2.
2. Wykonawca zadania w czasie dowozu musi zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla wyżej wymienionych uczniów niepełnosprawnych – uwzględniając ich rodzaj niepełnosprawności, tak aby dowóz odbywał się w sposób bezpieczny dla przewożonych osób.
3. Wykonawca zapewnia opiekę ww. uczniom w trakcie dowozu tj. od momentu odbioru od rodzica/opiekuna prawnego do momentu przekazania nauczycielowi/opiekunowi w placówce oraz w trakcie odwozu tj. od momentu odbioru od nauczyciela/opiekuna w placówce do momentu przekazania rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
4. Uczniowie dojeżdżający na obydwu trasach posiadają wystarczającą sprawność ruchową,
aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone
w pasy bezpieczeństwa.
5. Wykorzystane do realizacji zadania pojazdy muszą przez cały czas realizacji zadania:
1) posiadać aktualne badania stanu technicznego pojazdu
2) posiadać aktualne ubezpieczenie OC
3) posiadać aktualne ubezpieczenie NNW

6. Dowóz odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, tak aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach od godziny rozpoczynania lekcji (każdego dnia od godz. 8.00) Powrót ze szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć. Imienna lista przewożonych uczniów wraz z dokładnymi adresami zamieszkania zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Plan zajęć w szkole zostanie przekazany Wykonawcy po ustaleniu planu zajęć przez szkołę. O ewentualnych zmianach planów zajęć, Wykonawca zostanie poinformowany (z odpowiednim wyprzedzeniem) przez rodziców uczniów.
7. Przewidywana liczba dni dowozu wynosi 44 dni.
8. Podczas realizacji zamówienia zabrania się transportu osób trzecich
9. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej
50 000,00 PLN. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.

10. Wykonawca musi realizować niniejsze zamówienie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

11. Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
2) Zapewnienie opieki oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania i wysiadania oraz przejazdu i postoju środka transportu oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny wewnątrz pojazdu podczas transportu oraz podczas postoju,
3) Pomoc dzieciom w trakcie wsiadania wysiadania,
4) Zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdów oraz punktualność dowozów,
5) Zapewnienie w razie wystąpienia awarii sprzętu zastępczego środka transportu o równoważnym standardzie technicznym.
6) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
7) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jan Bimer J-V Bimer, ul. Nowa Kolonia 54, 47-133 Jemielnica, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9835,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10384,00

 • Oferta z najniższą ceną: 10384,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10384,00

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający wszczynając procedurę zamówienia publicznego na realizacje zadania: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jemielnica wraz z opiekunami do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014-2015, w trybie przetargu nieograniczonego przewidział zamówienie uzupełniające w ogłoszeniu o zamówienie podstawowe. Po realizacji zamówienia podstawowego wystąpiła konieczność realizacji zamówienia uzupełniającego o podanym wyżej zakresie. Ze względu na fakt, iż konieczność jego udzielenia nastąpiła w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienie uzupełniające jest tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe a jego wartość nie przekroczyła 50% wartości zamówienia podstawowego, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające po złożeniu stosownych dokumentów i po przeprowadzeniu negocjacji zostało udzielone dotychczasowemu wykonawcy. Tym samym przesłanki z art 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP zostały spełnione.