Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w okresie od 02.09.2015…

Tryńcza: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w okresie od 02.09.2015 do 22.12.2015
Numer ogłoszenia: 184756 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy , Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza, woj. podkarpackie, tel. 16 642 17 32, faks 16 642 12 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tryncza.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w okresie od 02.09.2015 do 22.12.2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w okresie od 02.09.2015 do 22.12.2015 polegające na przygotowaniu, dostarczeniu w termosach i wydaniu gorących posiłków + kompot lub herbata dzieciom w szkołach w naczyniach jednorazowych, ze sztućcami jednorazowymi. Wykonawca będzie zobowiązany do wydawania posiłków. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zużytych naczyń oraz odpadków. W Zespole Szkół w Gorzycach i w Gniewczynie Łańcuckiej posiłki muszą być wydawane na dwie zmiany. Dostawa posiłków w dniach, w których odbywać się będzie nauka, dla uczniów w następujących szkołach:
Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tryńczy – ilość uczniów ok. 50
Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gorzycach – ilość uczniów ok. 30
Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej – ilość uczniów ok. 50
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie- ilość uczniów ok. 20
Łączna ilość uczniów: około 150 osób.
2. Szacowana liczba dni nauki, w których będą wydawane uczniom posiłki: 79
3. Ilość i rodzaj posiłków: 3 razy w tygodniu drugie danie (w tym przynajmniej 2 dania mięsne), zupa 2 razy w tygodniu oraz do każdego posiłku kubek kompotu lub herbaty.
4. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml + 2 kromki chleba.
5. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 400 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200g oraz mięso 100g i surówka 100g. Drugie danie mogą stanowić: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety o wadze 200g.
Jedna porcja kompotu lub herbaty powinna mieć objętość 200 ml
Jadłospis należy uzgodnić z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tryńczy w cyklu tygodniowym.
6. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność, wartości odżywcze i muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Niedopuszczalne jest przygotowanie posiłków z wykorzystaniem gotowych produktów (np. mrożone pierogi itp.)
7. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku, Nr 136 poz. 914 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
8. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki podczas odbioru powinny posiadać odpowiednią temperaturę gorącego posiłku, a zatem nie mogą być letnie ani zimne.
9. Harmonogram dostarczania oraz miejsce wydawania posiłków Wykonawca ustali bezpośrednio z Dyrektorami poszczególnych Szkół. Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych od nauki zastrzega się, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez Zamawiającego.
10. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posiłków w godzinach umówionych z dyrektorami w/w szkół. Obiady do szkół należy dostarczyć w ramach kosztów własnych. Wykonawca po dostarczeniu posiłków w termosie zbiorczym będzie zobowiązany do ich wyporcjowania do naczyń jednorazowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wydawania posiłków uprawnionym uczniom. Brudne naczynia i sztućce wykonawca uprzątnie natychmiast po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezie z terenu szkoły.
11. Dzienny koszt posiłku nie może przekroczyć 4,30 zł. netto/osobę.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego stanowi wzór załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich trzech lat,przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał usługę o charakterze podobnym odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 i 5 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 i 5 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien być w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 i 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy-wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust. 1 Pzp. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Oświadczenie o przynależności lub nie należeniu do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tryncza.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
Adres: Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza, pow. przeworski, woj. podkarpackie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2015 godzina 08:30, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie