Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDRUK PLAKATÓW I ZAKŁADEK NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA…

Łódź: DRUK PLAKATÓW I ZAKŁADEK NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

Numer ogłoszenia: 18848 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi , ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 2547408, centrala 2547598, faks 42 2547418.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DRUK PLAKATÓW I ZAKŁADEK NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi drukarskie polegające na druku w technice offsetu plakatów i zakładek (według projektu Zamawiającego) na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi według poniższego opisu oraz na dostawie wydrukowanych plakatów i zakładek do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis zamówienia: 1. Plakat – wydruk jednostronny, czarno-biały, offset
a) wersja polska, format A3 netto, papier 80 g biały, ilość 600 szt., b) wersja angielska, format A3 netto, papier 80 g biały, ilość 600 szt.
2. Zakładki – wydruk dwustronny, czarno-biały, offset a) wersja polska, format 5×20 cm netto, papier biały, mat 300 g, ilość 4000 szt. b) wersja angielska, format 5×20 cm netto, papier biały, mat 300 g, ilość 4000 szt. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostawy wydruków próbnych do siedziby Zamawiającego, do konsultacji z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz do dostawy wykonanych druków finalnych po akceptacji wydruków próbnych do siedziby Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 Łódź. 2. Koszty wydruków próbnych, dostawa wydruków próbnych, dojazd na konsultacje, koszty wydruków finalnych i ich dostawa oraz wszelkie inne koszty związane z wymienionymi czynnościami ponosi Wykonawca. 3. Do czasu wykonania druku finalnego wliczony jest czas przygotowania przez Wykonawcę wydruków próbnych, czas potrzebny Zamawiającemu do dokonania akceptacji bądź korekty wydruków próbnych, a także czas potrzebny dla doręczenia wykonanych zamówień Zamawiającemu w jego siedzibie. Zamawiający dokona akceptacji bądź korekty wydruków próbnych niezwłocznie.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Stronę Tytułową – zgodnie z Formularzem Nr 1., 2. Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem Nr 2., 3. Dokument potwierdzający uprawnienia osoby/osób podpisujących ofertę do reprezentacji oraz Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla oso-by / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika., 4. Dokumenty i oświadczenia określone w pkt 8 SIWZ – Formularze
nr 3, 4, 5, 5. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony – Formularz Nr 6, 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), 7. Próbka zgodnie z pkt 8.6. SIWZ w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu oceny oferty w zakresie kryterium jakość druku

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 60
 • 2 – jakość druku – 40

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Strony ustalają, iż przez zmiany istotne Umowy przyznające prawo do jej zmiany rozumieją: a. zmiana terminów realizacji usługi nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, a spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Akademii lub okolicznościami niezależnymi od Akademii jak i od Wykonawcy; b. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie obejmuje zmiany Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
2. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121, parter pok. 68.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121, w Kancelarii Akademii pok. 501, V piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć próbkę produktu, który ma być dostarczony, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, w postaci jednego egzemplarza plakatu, wydrukowanego przez wykonawcę, na papierze i w technice zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, formatu dowolnego, druk w kolorze czarno – białym, zawierającego tekst i aple czerni oraz aple szarości. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 1. cena – 60%; 2. jakość druku – 40% Jakość druku zostanie oceniona na podstawie załączonej do oferty próbki w postaci jednego egzemplarza plakatu, wydrukowanego przez wykonawcę, na papierze i w technice zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, formatu dowolnego, druk w kolorze czarno – białym, zawierającego tekst i aple czerni oraz aple szarości. Sposób oceny ofert. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: Cena – 60% 1) Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2) W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów. 3) Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt. 4) Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą: PC = Cmin/C x 60 gdzie: PC – ocena punktowa danej oferty za cenę Cmin – minimalna zaoferowana przez wykonawców cena; C – cena z danej oferty Jakość druku – 40% Jakość druku zostanie oceniona na podstawie załączonej do oferty próbki w postaci jednego egzemplarza plakatu, wydrukowanego przez wykonawcę, na papierze i w technice zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, formatu dowolnego, druk w kolorze czarno – białym, zawierającego tekst i aple czerni oraz aple szarości. Ocenie podlegać będzie jakość druku apli – Aple blade, niedobite, nierówne nasycenie czerni, widoczne zabrudzenia, defekty w naświetleniu płyt lub powstałe podczas druku, wyraźnie przebijająca faktura papieru – 0 punktów, Aple średnio nasycone, miejscami widoczne nierówności w nasyceniu czerni, lekko przebijająca faktura papieru – 40 punktów, Aple nasycone, równe nasycenie czerni na całej powierzchni – 100 punktów. Punktacja w kryterium Jakość druku odbędzie się zgodnie z formułą: Pj= (J oferty/Jmax) x 40 gdzie: Pj – ocena punktowa danej oferty za jakość druku Joferty = liczba punktów przyznana danej ofercie, Jmax = maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania, tj. 100 pkt W zakresie wskazanego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach podlegają zsumowaniu. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą. Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach: Cena, oraz jakość druku zgodnie ze wzorem: P = PC + Pj gdzie: P – łączna ocena punktowa PC – Ocena punktowa za kryterium cena Pj – ocena punktowa za kryterium jakość druku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie