Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDSP.KM.2311.1.2016 Przetarg nieograniczony na usługę hotelarską wraz z usługą restauracyjną podczas…

Lublin: DSP.KM.2311.1.2016 Przetarg nieograniczony na usługę hotelarską wraz z usługą restauracyjną podczas dwudniowych spotkań konsultacyjnych/ sieciujących.
Numer ogłoszenia: 17838 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej , ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 528 76 50, faks 81 528 76 30.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DSP.KM.2311.1.2016 Przetarg nieograniczony na usługę hotelarską wraz z usługą restauracyjną podczas dwudniowych spotkań konsultacyjnych/ sieciujących..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w tym samym obiekcie w zakresie:
– usług noclegowych ze śniadaniem, w hotelu o standardzie minimum trzy gwiazdkowym (w rozumieniu przepisów § 2 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie) usytuowanym w Lublinie,
– świadczenie usługi restauracyjnej w zakresie podawania posiłków,
– wynajem sali konferencyjnej
na potrzeby organizacji dwudniowych spotkań konsultacyjnych,sieciujących realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu pozakonkursowego pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usługi zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego
  i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi (np. konferencje lub szkolenia lub seminaria), gdzie każda z tych usług była co najmniej 2 dniowa, każda z nich była realizowana dla minimum 40 osób w tym samym terminie, wartość każdej z nich była nie mniejsza niż 10 000,00 zł brutto, i w ramach każdej z nich Wykonawca zapewnił uczestnikom usługę noclegową wraz z usługą restauracyjną. Na potwierdzenie należytego wykonania usług należy załączyć do oferty dowody potwierdzające, że te usługi wykonane zostały należycie. Usługi należy wykazać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonywanych usług.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa swoich wymagań

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa swoich wymagań

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa swoich wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Standard obiektu hotelarskiego – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
3) Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę końcowego terminu realizacji usługi w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, niezawinionych przez strony,
w szczególności z uwagi na trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi ze względu na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkoleń. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.
4) Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę miejsca wykonania usługi pod warunkiem, że zaproponowane przez Wykonawcę miejsce spełnia warunki wskazane w SIWZ.
5) Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.
6) Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE
20-601 Lublin, ul. Zana 38
Pok. 911 piętro IX.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2016 godzina 09:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE
20-601 Lublin, ul. Zana 38
Pok. 914-5 piętro IX sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
85 % – Środki Europejskiego Funduszu Społecznego
15 % – Wkład własny środki budżet ROPS w Lublinie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak