Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z dostawą odczynników dla …

Radom: Dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z dostawą odczynników
dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu

Numer ogłoszenia: 21920 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu , ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, woj. mazowieckie, tel. (48) 361 39 00, faks (48) 345 11 18, 3451043.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z dostawą odczynników
dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z dostawą odczynników o wartości poniżej 209 000 euro.
Dane zamówienie jest niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania wszystkich pozycji opisu przedmiotu zamówienia.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.40.00-6, 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi wówczas, gdy Wykonawca wykaże się realizacją min. 1 umowy na okres min. 1 roku na dzierżawę aparatu i zakup odczynników w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres działalności jest krótszy -w tym okresie za kwotę min. 40 000,00 w skali roku wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego umowa została wykonana, oraz załączenia dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107, poz. 679), a w szczególności:
– spełniają tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów,
– wystawiono dla nich deklarację zgodności,
– oznakowano je znakiem zgodności CE.
Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu oraz musi potwierdzić za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Walory użytkowe – 20

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dodanie następujących zmian w umowie na dzierżawę aparatu:
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany okresu obowiązywania niniejszej umowy w przypadku zmiany terminu realizacji umowy nr DB/………/2016r. zawartej przez strony na dostawę odczynników do aparatu stanowiących przedmiot dzierżawy.
2. Strony dopuszczają zamianę urządzeń na urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem że czynsz nie ulegnie zmianie.
3. Strony dopuszczają obniżenie czynszu za dzierżawiony aparat.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Zamawiający dopuszcza dodanie następujących zmian w umowie na dostawę odczynników:
1. Zamawiający w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niezrealizowania
całości przedmiotu zamówienia
4. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez producenta.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach pod warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zwiększeniu, w przypadku:
a) zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert,
b) w razie wycofania z produkcji asortymentu stanowiącego przedmiot umowy z uwagi na postęp technologiczny.
6. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 5 strony wyrażają zgodę na zmianę nazwy przedmiotu umowy oraz numeru katalogowego.
7. W przypadku całkowitego wycofania odczynnika z produkcji przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga dostarczania zamiennika wycofanego odczynnika kompatybilnego z dzierżawionym aparatem.
8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wss.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 11:00, miejsce: MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych o wartości poniżej 209 000 euro.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.40.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. Walory użytkowe – 20

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa odczynników do dzierżawionego aparatu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do dzierżawionego aparatu o wartości poniżej 209 000 euro..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. Walory użytkowe – 20