Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEElementy barier energochłonnych

Warszawa-Ursus: Elementy barier energochłonnych
Numer ogłoszenia: 21930 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358024 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa-Ursus, woj. mazowieckie, tel. 22 39 73 905 , 22 39 73 906, faks 22 39 73 906.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Elementy barier energochłonnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Elementy barier energochłonnych. Asortyment i ilości podano w opisach przedmiotu zamówienia: elementy barier energochłonnych do napraw powypadkowych (cz. 1. – załącznik nr 2a do SIWZ) i słupki do barier linowych typu BL-4 (cz. 2. – załącznik nr 2b do SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.81.20-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Elementy barier energochłonnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A., Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 224000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 264529,34

  • Oferta z najniższą ceną: 264529,34 / Oferta z najwyższą ceną: 321202,20

  • Waluta: PLN .