Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEInwentaryzacje architektoniczno-budowlane budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy…

Wrocław: Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław
Numer ogłoszenia: 24278 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160603 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 7779230, 7779231, faks 71 7779229.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław. Przedmiot zamówienia obejmuje również inwentaryzacje domów jednorodzinnych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania. Zadanie 1 obejmuje max. 250 inwentaryzacji lokali, Zadanie 2 obejmuje max. 300 inwentaryzacji lokali, Zadanie 3 obejmuje max. 350 inwentaryzacji lokali. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane przez siebie zadanie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKAD Wojciech Mamaj, ul. Warszawska 87, 01-152 Czosnów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46125,00

 • Oferta z najniższą ceną: 46125,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46125,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LEX-BUD S.C. Czesław Sonik, Jolanta Szwed-Sokołowska, ul. Sienkiewicza 2B, 48-370 Paczków, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35424,00

 • Oferta z najniższą ceną: 35424,00 / Oferta z najwyższą ceną: 47970,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Projektowa ARACHNEA Julia Wieczorek-Barzyk, ul. Dzielna 3d, 54-152 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 59839,50

 • Oferta z najniższą ceną: 59839,50 / Oferta z najwyższą ceną: 64575,00

 • Waluta: PLN .