Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEkompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Wielka

Nowa Wieś Wielka: kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Wielka
Numer ogłoszenia: 9382 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Komunalna 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 38 12 220, faks 0-52 320 65 62.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgk.nowawieswielka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, polegającą na zorganizowaniu niezbędnego nadzoru nad pracą urządzeń mechanicznych oraz zapewnieniu kierowania procesami technologicznymi celem utrzymania prawidłowej obsługi eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków. Część A zamówienia obejmuje kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków w Dziemionnie przy ul. Kanałowej 11. Część B zamówienie obejmuje kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków w Brzozie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie założonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy wykazać minimum trzy zrealizowane (realizowane) usługi w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 500 m3/ dobę na wartość minimum 150.000,00 zł każda. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonych dokumentów metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie założonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełnienia w w warunku wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej trzema osobami w każdej części zamówienia z których minimum jedna posiada Świadectwo Kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy I i II na stanowisku eksploatacji, oraz posiadają udokumentowany trzyletni staż pracy na stanowisku operatora urządzeń kanalizacyjnych związanych z utrzymaniem obiektu oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznych o przepustowości minimum 500m3 na dobę

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie założonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 99
 • 2 – Termin płatności faktury – 1

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zgk.nowawieswielka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Rolna 6 86-060 Nowa Wieś Wielka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Rolna 6 86-060 Nowa Wieś Wielka pok. nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków w Dziemionnie przy ul. Kanałowej 11.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin płatności faktury – 1

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków w Brzozie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin płatności faktury – 1