Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEKompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,…

Zielona Góra: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
Numer ogłoszenia: 354112 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 309608 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3280300, faks 068 3280332.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Zamówienie zostało podzielone na dwa pakiety (części). PAKIET I (Część nr 1): 1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 2. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
3.Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk (sprzętu zimowego),
4. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 5. Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej oraz dewastacji, 6. Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczeń. PAKIET II (Część nr 2) 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora w związku z eksploatacją jednostki pływającej, 2. Ubezpieczenia Casco jednostek pływających. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180327,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 160312,00

 • Oferta z najniższą ceną: 160312,00 / Oferta z najwyższą ceną: 257346,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114754,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 89994,00

 • Oferta z najniższą ceną: 89994,00 / Oferta z najwyższą ceną: 116572,00

 • Waluta: PLN .