Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEKompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej

Leżajsk: Kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 343950 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stare Miasto-Park Sp. z o. o. , Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie, tel. 17 2426094, faks 17 2426094.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm-park.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej do budynków i urządzeń będących własnością Spółki Stare Miasto – Park.
2. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający prognozuje zużycie energii elektrycznej na poziomie 1439 MWh.
2.1 całodobowa w grupie taryfowej B11 – 130 MWh,
2.2 całodobowa w grupie taryfowej B21 – 670 MWh,
2.3 całodobowa w grupie taryfowej C11 – 279 MWh,
2.4 całodobowa w grupie taryfowej C12a – 30 MWh,
2.5 całodobowa w grupie taryfowej C21 – 330 MWh,
3. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 1144 kW
4. Charakterystykę punktu poboru przedstawia załącznik nr 8 Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 5
6. Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Punkty poboru energii wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ w pozycjach 67, 68 i 69 nie są dostosowane do zdlanego odczytu. W przypadku gdy Wykonawca postawi wymóg ich dostosowania do zdalengo odczytu, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia tych punktów z przedmiotowego przetargu z uwagi na terminowość wykonania takich czynności.
9. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej.
11. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
   a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania zamówienia,
   b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej – w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych warunków.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych warunków.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych warunków.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do siwz;
2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączona kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy)
3. Informacja o podwykonawcach (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 3 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 88
 • 2 – Oplata handlowa – 10
 • 3 – Termin płatności – 2

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sm-park.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stare Miasto-Park Sp. z o. o.
Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk
(Punkt Obsługi Klienta).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Stare Miasto-Park Sp. z o. o.
Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk
(Punkt Obsługi Klienta).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie