Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEKoncepcja modernizacji Ełckiego Centrum Kultury w Ełku

Ełk: Koncepcja modernizacji Ełckiego Centrum Kultury w Ełku
Numer ogłoszenia: 20996 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 52 50, faks 087 621 52 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eck.elk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Koncepcja modernizacji Ełckiego Centrum Kultury w Ełku.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania budynku ECK oraz działki nr 407 zlokalizowanych w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 47..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.32.00.00-7, 71.40.00.00-2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Wymagania zgodne z art. 22 PZP.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. przydatność i rozwiązania funkcjonalne – 50
 • 2. cena przygotowania dokumentacji – 30
 • 3. szcunkowa wartość inwestycji wykonanej na podstawie koncepcji – 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 13.03.2016, godzina 11:00.
 • Miejsce: Ełckie Centrum Kultury
  19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 14.03.2016, godzina 11:00.
 • Miejsce: Ełckie Centrum Kultury
  19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 14 marca 2016.
 • Miejsce: Ełckie Centrum Kultury
  19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodą będzie zawarcie umowy
  z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.