Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEKONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu…

Białystok: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach
projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku przy ul. Gen. Andersa 40 F

Numer ogłoszenia: 18822 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. , ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6539800, faks 085 6539800.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lech.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach
projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku przy ul. Gen. Andersa 40 F.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku przy ul. Gen. Andersa 40 F.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
1) 2 szt. komputerów przenośnych (laptop) przeznaczonych do współpracy ze stacjami dokującymi oraz 2 szt. dedykowanych stacji dokujących;
2) 11 szt. komputerów typu AiO (All in One);
3) 1 kpl. komputer stacjonarny z dedykowanym przez producenta komputera monitorem 21 ÷ 22, z dedykowaną przez producenta komputera przewodową klawiaturą i dedykowaną przez producenta komputera myszką;
4) 7 szt. komputerów przenośnych typu 2w1 (laptop – tablet) z dedykowanym przez producenta urządzenia piórkiem ekranowym;
5) 1 szt. komputer przenośnych (laptop – ultrabook) przeznaczonych do współpracy ze stacją dokującą;
6) 1 szt. komputer przenośny – tablet;
7) 5 szt. monitorów komputerowych LCD 23-24;
8) 1 szt. wielkoformatowy telewizor LCD LED;
9) 6 szt. drukarka kolorowa laserowa sieciowa A4 z duplex-em;
10) 1 szt. drukarka kolorowa laserowa sieciowa A4 MFP (skaner, kopiarka, fax);
11) 1 szt. drukarka kolorowa laserowa sieciowa A3 MFP (skaner, kopiarka, fax);
12) 1 szt. urządzenie sieciowe – przełącznik (switch);
13) 2 szt. zintegrowane wielofunkcyjne urządzenie sieciowe tzw. UTM, do zabezpieczenia i zarządzania siecią;
14) Pakiet bezpieczeństwa do ochrony antywirusowej – 20 licencji (20 dla komputerów);
15) 1 szt. macierz dyskowa;
16) 2 szt. przełącznik Fibre Channel;
17) 1 zestaw licencji (3 serwery z 2 procesorami każdy) oprogramowanie (system) do robienia backup-ów i do replikacji z dodatkowym wsparciem producenta na 2 lata;
18) 1 pakiet (3 licencje) oprogramowanie dedykowany do wirtualizacji, konsolidacji i centralizacji zarządzania, z zaawansowanymi funkcjami ochrony danych oraz funkcją wysokiej dostępności (HA);
19) 5 szt. 1-portowy adapter magistrali hosta PCI Express w standardzie Fibre channel (FC) 8 Gb;
20) 4 licencje serwerowy system operacyjny, przeznaczony do pracy w wirtualnym
środowisku.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz stawiane wymagania określono w Części III SIWZ.
4. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego zawarte są we wzorze umowy (Część II SIWZ).
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Cenowym – wykaz sprzętu z wykazem cen, okres gwarancji oferowany dla przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż wymagany okres gwarancji określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w Części III SIWZ oraz w załączniku nr 1 do OPZ. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszej niż wymagana w OPZ gwarancja, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo za-mówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne.
7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanymi przez Wykonawcę)..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 32.42.00.00-3, 48.80.00.00-6, 30.23.70.00-9, 30.23.31.41-1, 48.60.00.00-4, 48.76.10.00-6, 48.99.10.00-1, 32.40.00.00-7, 50.30.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest z wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie, uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał przynajmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym między innymi laptopów lub/i komputerów stacjonarnych) – o wartości co najmniej 200 000,- zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda (każde zamówienie powinno być wykonane w ramach jednej umowy), wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie, uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie, uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie, uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, w wykazie dostaw, Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamówienia określone w pkt. III.3.2) ogłoszenia o zamówieniu – Wiedza i doświadczenie.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. W zakresie wykazania spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą złoży: 1) potwierdzenia z kalkulatorów wydajności lub dokumentacji producenta macierzy – umożliwiające jednoznaczną ocenę zgodności oferowanej macierzy dyskowej z wydajnością macierzy określoną w OPZ (Część III SIWZ).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Kompletna Oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, b) Formularz cenowy – Wykaz sprzętu z wykazem cen sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza oferty, c) stosowne pełnomocnictwo(a) do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy umocowanie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio ze złożonego do Oferty dokumentu dotyczącego statusu prawnego Wykonawcy, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) listę podmiotów należącą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50, poz. 331, z późn.zm), lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, f) potwierdzenia z kalkulatorów wydajności lub dokumentacji producenta macierzy, g) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 i 10 IDW, h) dowód wniesienia wadium 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie wraz z podatkiem od towarów i usług. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. 4. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 97
 • 2 – Termin płatności faktury – 3

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lech.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PUHP Lech Sp. z o.o. ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok pokój nr 212..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne Lech Sp. z o.o. pok. 106 – kancelaria, ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak