Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEKruszywa ze skał naturalnych

Warszawa-Ursus: Kruszywa ze skał naturalnych
Numer ogłoszenia: 23012 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346440 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa-Ursus, woj. mazowieckie, tel. 22 39 73 905 , 22 39 73 906, faks 22 39 73 906.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kruszywa ze skał naturalnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kruszywa ze skał naturalnych: o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5 mm i 0-63,0 mm; grube frakcji 31,5-63,0 mm; drobne frakcji 0-4 mm. Szacunkowe ilości podano w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 2 do SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

 • IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fetra sp. z o.o., ul. Zabraniecka 5, 02-372 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 870000,00 PLN.

 • IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1043901,00

  • Oferta z najniższą ceną: 982450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1206885,00

  • Waluta: PLN.