Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEMateriały informacyjno-promocyjne dla Urzędu Miejskiego w Słupsku (postępowanie obejmuje 6 części)

Słupsk: Materiały informacyjno-promocyjne dla Urzędu Miejskiego w Słupsku
(postępowanie obejmuje 6 części)

Numer ogłoszenia: 23120 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Słupsk , Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 8488414, faks 59 8488321.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Materiały informacyjno-promocyjne dla Urzędu Miejskiego w Słupsku
(postępowanie obejmuje 6 części).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze postępowanie dotyczy części II – V:
Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Słupsku publikacji promocyjno-informacyjnych, gadżetów promocyjnych, materiałów informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalno-sportowych oraz kampanii społecznych
oraz części VI:
Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż materiałów informacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.32.00-0, 34.92.40.00-0, 35.26.10.00-1, 39.29.41.00-0, 79.82.30.00-9, 79.34.22.00-5, 79.82.25.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Część II – 1.900 PLN
Część III – 1.300 PLN
Część IV – 350 PLN
Część V – 750 PLN
Część VI – 2.000 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ, rozdział VI, ust. 2 pkt. 1.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

   Część II:
   co najmniej cztery usługi, z których:

   a) dwie polegały na opracowaniu materiałów promocyjnych lub informacyjnych, spójnych z istniejącym systemem identyfikacji wizualnej. Z treści referencji musi jasno wynikać, że Wykonawca realizował usługi w oparciu o istniejące systemy identyfikacji wizualnej;

   b) dwie polegały na opracowaniu materiałów promocyjnych lub informacyjnych zawierających infografiki, wykresy i tabelki. Z treści referencji musi jasno wynikać, że usługi realizowane przez Wykonawcę obejmowały infografiki, wykresy i tabelki –

   na łączną wartość 45.000 zł brutto.

   Część III:
   zamówienia polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie gadżetów promocyjnych
   o łącznej wartości co najmniej 30.000 zł brutto.

   Część IV:
   zamówienia polegające na zaprojektowaniu lub wykonaniu plakatów, grafik internetowych
   o łącznej wartości co najmniej 10.000 zł brutto.

   Część V:
   zamówienia polegające na zaprojektowaniu lub wykonaniu plakatów, ulotek, gadżetów
   o łącznej wartości co najmniej 20.000 zł brutto.

   Część VI:
   zamówienia polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu materiałów informacyjnych o łącznej wartości co najmniej 60.000 zł brutto.

   oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi/dostawy te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ, rozdział VI, ust. 2 pkt. 1.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ, rozdział VI, ust. 2 pkt. 1.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie części II-V ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ, rozdział VI, ust. 2 pkt. 1.

   W zakresie części VI Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, jego pracowników oraz podwykonawców względem Zamawiającego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 złotych. Dokument, o którym mowa winien zachować swoją aktualność przez cały okres realizacji zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Część II – Kryterium nr 2: kreatywna koncepcja opisowa zamówienia – spójna z systemem identyfikacji wizualnej Miasta Słupska – max. 5 000 znaków wraz ze spacjami – przedstawiająca pomysł opracowania zamówienia – 3 wybrane pozycje – określone w Załączniku Nr 1A do SIWZ w postaci wydruku w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD-R. Koncepcja podlegać będzie ocenie zgodnie z Kryterium Nr 2 – Rozdział XIII.
Kryterium nr 3: opracowanie graficzne dwóch stron publikacji – strony zawierającej mapę ścieżek rowerowych w Słupsku oraz inną dowolną stronę – określone w Załączniku Nr 1A do SIWZ w postaci wydruku w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD-R. Koncepcja podlegać będzie ocenie zgodnie z Kryterium Nr 3 – Rozdział XIII.

Część III : Kryterium Nr 2: kreatywna koncepcja opisowa zamówienia – spójna z systemem identyfikacji wizualnej Miasta Słupska – max. 5 000 znaków wraz ze spacjami – przedstawiająca pomysł opracowania zamówienia – 3 wybrane pozycje – określone w Załączniku Nr 1B do SIWZ w postaci wydruku w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD-R. Koncepcja podlegać będzie ocenie zgodnie z Kryterium Nr 2 – Rozdział XIII.
Kryterium Nr 3: opracowanie graficzne dwóch elementów – znaku graficznego/logo gadżetu dotyczącego wydarzenia kulturalnego – do wyboru 50. rocznica Festiwalu Pianistyki Polskiej albo 70. rocznica Państwowego Teatru Lalki Tęcza oraz znaku graficznego gadżetu – nagroda dla dzieci. Opracowanie graficzne podlegać będzie ocenie zgodnie z Kryterium Nr 3 – Rozdział XIII.

Część IV – Kryterium Nr 2: kreatywna koncepcja opisowa zamówienia – spójna z systemem identyfikacji wizualnej Miasta Słupska – max. 5 000 znaków wraz ze spacjami – przedstawiająca pomysł opracowania zamówienia – 3 wybrane pozycje – określone w Załączniku Nr 1C do SIWZ w postaci wydruku w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD-R. Koncepcja podlegać będzie ocenie zgodnie z Kryterium Nr 2 – Rozdział XIII.
Kryterium Nr 3: opracowanie graficzne plakatu zapowiadającego obchody 70. rocznicy Państwowego Teatru Lalki Tęcza oraz opracowanie grafiki na portal społecznościowy wydarzenia pn.: Sylwester 2016. Opracowanie graficzne podlegać będzie ocenie zgodnie z Kryterium Nr 3 – Rozdział XIII.

Część V – Kryterium Nr 2: kreatywna koncepcja opisowa zamówienia – spójna z systemem identyfikacji wizualnej Miasta Słupska – max. 5 000 znaków wraz ze spacjami – przedstawiająca pomysł opracowania zamówienia – 3 wybrane pozycje – określone w Załączniku Nr 1D do SIWZ w postaci wydruku w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD-R. Koncepcja podlegać będzie ocenie zgodnie z Kryterium Nr 2 – Rozdział XIII.
Kryterium Nr 3: opracowanie graficzne ulotki zapowiadającej kampanię pn.: Budżet Partycypacyjny na 2017 rok oraz znaku graficznego gadżetu promującego kampanię selektywnej zbiórki odpadów. Opracowanie graficzne podlegać będzie ocenie zgodnie z Kryterium Nr 3 – Rozdział XIII.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy, w zakresie określonym w § 10 Projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
pok. 302.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
pok. 303.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje, że w okresie trwania umowy może skorzystać z prawa opcji w zakresie Części VI zamówienia. Dodatkowe usługi/dostawy nie mogą przekroczyć 10 % wartości umowy brutto.
2. Zamawiający umożliwia Wykonawcom przed złożeniem oferty, dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część II – Publikacje informacyjno-promocyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II – Publikacje informacyjno-promocyjne.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 79.82.30.00-9, 79.34.22.00-5, 79.82.25.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 50
  • 2. kreatywna koncepcja opisowa zamówienia – 10
  • 3. opracowanie graficzne dwóch stron publikacji – 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Gadżety promocyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III – Gadżety promocyjne.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 79.34.22.00-5, 79.82.25.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 50
  • 2. kreatywna koncepcja opisowa zamówienia – 10
  • 3. opracowanie graficzne dwóch elementów – 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Materiały informacyjno-promocyjne dotyczące wydarzeń kulturalnych i sportowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część IV – Materiały informacyjno-promocyjne dotyczące wydarzeń kulturalnych i sportowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 79.82.30.00-9, 79.34.22.00-5, 79.82.25.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 50
  • 2. kreatywna koncepcja opisowa zamówienia – 10
  • 3. opracowanie graficzne plakatu – 40

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Materiały informacyjno-promocyjne dotyczące kampanii społecznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część V – Materiały informacyjno-promocyjne dotyczące kampanii społecznych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 79.82.30.00-9, 79.34.22.00-5, 79.82.25.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 50
  • 2. kreatywna koncepcja opisowa zamówienia – 10
  • 3. opracowanie graficzne ulotki – 40

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż materiałów informacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część VI – Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż materiałów informacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.32.00-0, 34.92.40.00-0, 35.26.10.00-1, 39.29.41.00-0, 39.82.30.00-9, 79.34.22.00-5, 79.82.25.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. termin realizacji umowy dla UM – 10
  • 3. termin realizacji umowy dla COM – 10