Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEModernizacja Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie – zagospodarowanie terenu, oświetlenie, mała architektura…

Michałowice: Modernizacja Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie – zagospodarowanie terenu, oświetlenie, mała architektura – zamówienie uzupełniające – nr sprawy: ZP.271.2.82.2015
Numer ogłoszenia: 340464 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, tel. 22 350 91 91, faks 22 350 91 01 , strona internetowa www.michalowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie – zagospodarowanie terenu, oświetlenie, mała architektura – zamówienie uzupełniające – nr sprawy: ZP.271.2.82.2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i klinkieru drogowego na pow. 150 m2 wraz z podbudową z kruszywa naturalnego (dodatkowe miejsca postojowe), przebudowa schodów terenowych, wykonanie dodatkowych balustrad przy schodach terenowych (65 m), montaż dodatkowej furtki, wykonanie dodatkowych elementów związanych z konstrukcją pergoli (stal i drewno), demontaż i montaż słupów oświetleniowych (4 szt.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.14.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienie uzupełniające jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego pn. Modernizacja Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie – wykonanie zagospodarowania terenu, oświetlenia, małej architektury – nr sprawy: ZP.271.2.98.2013 (numer ogłoszenia: 495788 – 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 r.).Zamawiający przewidział możliwość udzielania zamówień uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ dla zamówienia podstawowego. Zgodnie z art. 32 ust 3 przywołanej ustawy, Zamawiający przy ustalaniu wartości zamówienia podstawowego uwzględnił wartość zamówień uzupełniających – 50 %. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta z Wykonawcą: MKL-BUD Michał Lulis, ul. Joliot Curie 19/35, 02-646 Warszawa.
  Cena brutto wybranej oferty: 706.321,74 zł.
  Zamówienie może być udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych i stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;
  Mając na uwadze powyższe udzielenie zamówienia we wnioskowanym trybie jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MKL-BUD Michał Lulis, ul. Joliot Curie 19/35, 02-646 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.