Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEModernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Makuszyńskiego…

Marki: Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Makuszyńskiego w Markach przy ul. Okólnej 14
Numer ogłoszenia: 184870 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149134 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Markach, ul. Klonowa 7, 05-270 Marki, woj. mazowieckie, tel. 022 771 37 34, faks 022 771 35 86.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Makuszyńskiego w Markach przy ul. Okólnej 14.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Makuszyńskiego w Markach przy ul. Okólnej 14.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1) Wykonanie robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego, stołówki szkolnej i części holu łączącego wejście do szkoły ze stołówką w tym:a) roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe, b) roboty konstrukcyjne i murarskie związane z wykonaniem otworów drzwiowych, podciągów żelbetowych i obudową z płyt gipsowo-kartonowych, c)roboty tynkarskie z wykonaniem nowych tynków i gładzi gipsowych, d)roboty malarskie, e)wykonanie podłoża pod podłogi z gresu i roboty glazurnicze, f)zakup i montaż drzwi wykończonych fabrycznie, g) roboty towarzyszące (montaż parapetów, cokolików, wstawienie okna zespolonego, zakup i montaż wiaty pod pojemniki transportowe, zakup i montaż podnośnika nożycowego), h) wywóz materiałów rozbiórkowych. 2) Zakup, dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni m.in.: regały, stoły i lady kuchenne, armatura kuchenna, komory chłodnicze waga, obieraczka z płuczką, naświetlacz jaj, chłodziarka do jaj, zamrażarki skrzyniowe, kuchnia gazowa z piekarnikiem, kocioł gazowy, taboret gazowy, piec konwekcyjny z podstawą, patelnia przechylna, wilk, kuter, kloc masarski, stół chłodniczy, chłodziarka na próbki i na półprodukty, krajalnica, basen do mycia sprzętu, stół grzewczy,kociołek na zupę, bemar, regał jezdny grzewczy, dystrybutor talerzy jezdny, zmywarka kapturowa, wózek. 3) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w tym wykonanie instalacji: a)czerpni świeżego powietrza, b) nawiewu bytowo-gospodarczego do kuchni i pomieszczeń wspomagających, c) nawiewu kompensującego pracę okapów, d) nawiewu wyciągu bytowo-gospodarczego do sali konsumentów, e) wyciągu bytowo-gospodarczego z kuchni oraz pomieszczeń wspomagających, f) wyciągu z okapów kuchennych, g) wyciągu z sanitariatów, h) wentylacji wyrzutowej oraz wykonanie: a) obudowy p.poż. kanałów wentylacyjnych, b) prób szczelności kanałów, c) uruchomienie i regulacja instalacji. 4) Wykonanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych z separatorem tłuszczu, instalacji gazu i centralnego ogrzewania w tym: a) demontaż rurociągów z PCV, rurociągów stalowych, demontaż zlewozmywaków, umywalek i baterii, b) roboty montażowe rurociągów kanalizacyjnych z PCV, czyszczaków, rurociągów z tworzyw sztucznych, rurociągów gazowych z montażem grzejników i armatury, c) dostawa i montaż betonowego separatora tłuszczu z osadnikiem, d) roboty towarzyszące, 5) Modernizacja instalacji elektrycznej w tym: a) demontaż starej instalacji, aparatów i rozdzielnic, b) montaż instalacji elektrycznej w kuchni i jadalni, c) zasilenie urządzeń wentylacji mechanicznej, d) badania i pomiary instalacji. 6) Wykonanie wzmocnienia i zabezpieczenia otworów przebicia instalacji wentylacji mechanicznej na zewnątrz budynku w tym: – wykonanie czterech przebić w ścianach konstrukcyjnych z ułożeniem nadproży (cięcie piłą diamentową, rozbiórka ścian, wykonanie ściany z bloczków, ułożenie nadproża, wykonanie tynków wewnętrznych), – wywóz gruzu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.00.00-3, 45.21.00.00-2, 45.41.00.00-2, 45.43.10.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.00.00-9, 45.31.70.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa, ul. Mokra 2, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 752280,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1018837,33

  • Oferta z najniższą ceną: 1018837,33 / Oferta z najwyższą ceną: 1204381,53

  • Waluta: PLN.