Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEModernizacja dróg gminnych w miejscowościach Celiny Szlacheckie, Wnętrzne i Ogniwo.

Stanin: Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Celiny Szlacheckie, Wnętrzne i Ogniwo.
Numer ogłoszenia: 329906 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Stanin , 62/5, 21-422 Stanin, woj. lubelskie, tel. 025 7961551, faks 025 7981118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stanin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Celiny Szlacheckie, Wnętrzne i Ogniwo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacji dróg gminnych na terenie gminy Stanin, w miejscowościach: Celiny Szlacheckie, Wnętrzne i Ogniwo.

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Celiny Szlacheckie.

Opis
Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi gminnej położonej na działce nr 240 w miejscowości Celiny Szlacheckie. Dla modernizowanego odcinka przyjęto następujące parametry: długość – 130mb, szerokość – ok. 4,0m, liczba pasów ruchu – 2. Modernizacja będzie obejmować następujący zakres robót: wykonanie podbudowy mieszanką kruszyw 0-31,5 grubość 20 cm po zagęszczeniu, skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2, mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – warstwa o gr. 3cm po zagęszczeniu, skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4cm po zagęszczeniu.

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wnętrzne.

Opis
Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi gminnej położonej na działce nr 37 w miejscowości Wnętrzne. Dla modernizowanego odcinka przyjęto następujące parametry: długość – 160m, szerokość – 3,5m, liczba pasów ruchu – 2. Modernizacja będzie obejmować następujący zakres robót: oczyszczenie istniejącej podbudowy, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu, skropienie oczyszczonej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2, mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4cm po zagęszczeniu.

3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ogniwo.

Opis
Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 3/13, 3/15 w miejscowości Ogniwo. Dla modernizowanego odcinka przyjęto następujące parametry: długość – 405mb, szerokość – na odcinku 250m – 3,0m, na odcinku 155m – 4,0m, liczba pasów ruchu – 2. Modernizacja będzie obejmować następujący zakres robót: oczyszczenie istniejącej podbudowy, skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2, mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – warstwa o gr. 4cm po zagęszczeniu, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4cm po zagęszczeniu..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto, odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia (za roboty odpowiadające rodzajem w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót drogowych, polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji dróg) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie
   przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
   W/w osoba powinna posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej.
   Powyższy warunek należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Wydłużenie okresu gwarancji – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, określa wzór umowy, będący załącznikiem do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://ugstanin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stanin
Stanin 62, 21-422 Stanin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Stanin
Stanin 62, 21-422 Stanin
I piętro, pokój nr 5, /kancelaria/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie