Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEModernizacja SUW Komorów – nr sprawy: ZP.271.2.75.2015

Michałowice: Modernizacja SUW Komorów – nr sprawy: ZP.271.2.75.2015
Numer ogłoszenia: 307046 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowice , Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, tel. 22 350 91 91, faks 22 350 91 01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja SUW Komorów – nr sprawy: ZP.271.2.75.2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja SUW Komorów polega na przebudowie instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych w budynku technologicznym i osadniku w Stacji Uzdatniania Wody Komorów przy produkcji oraz remoncie wewnętrznym hali technologicznej zgodnie z projektami załącznik 8 do SIWZ.
W ramach remontu hali technologicznej uwzględniono:
– wymianę drzwi i okien i obróbkę blacharską podokienników;
– wykonanie ścianki działowej i zadaszenia chlorowni;
– odnowienie tynków wewnętrznych i ich malowanie oraz wyłożenie glazurą;
– wyłożenie posadzki gresem antypoślizgowym.
Uwaga!: W przedmiarach dotyczących remontu SUW: uwzględnić dział od 1 do 6 włącznie i odpowiednio dostosować do przedmiotu zamówienia; nie uwzględniać działu 7 za wyjątkiem lp. 92, który odpowiednio dostosować do przedmiotu zamówienia; nie uwzględniać działu od 8 do13 włącznie.
W przedmiarach elektrycznych technologii nie uwzględniać poz. 1.
Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem ofert dokonanie wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej modernizacji (ew. urządzenie placu budowy).
Wykonawca przed rozpoczeciem robót ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną lub/i wideo terenu budowy, miejsca modernizacji tj. hali technologicznej i osadnika, i dostarczyć Zamawiającemu.
Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące Załącznik 10 do SIWZ. Roboty mają być wykonane zgodnie z STWiOR załączniki 9 do SIWZ.
Ogólne wytyczne wykonawstwa i odbioru. Zakres rzeczowy prac objętych niniejszym opracowaniem wykonywać i odbierać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (wspólną dla niniejszego opracowania oraz opracowania pt. Projekt budowlany instalacji technologicznych i sanitarnych) oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom I, część 1-4 (budownictwo ogólne) i Tom II (instalacje sanitarne i przemysłowe).
Prawa autorskie.
Wszelkie odstępstwa od niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z autorem opracowania. Dokumentacja tak w całości, jak i w części (rysunki, opisy) jest chroniona prawnie. Oferta równoważna
Wymienione w dowolnej części SIWZ materiałów i wyrobów nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawca ma prawo do zaoferowania Zamawiającemu innych urządzeń (wyrobów) pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych równoważnych z parametrami materiału, urządzenia (wyrobu) wymienionego w projektach, SIWZ.
Wykazanie równoważności zaoferowanego urządzenia (wyrobu) spoczywa na Wykonawcy. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zmianami). Deklaracja o równoważności nie będzie akceptowana. Podstawą do równoważności jest STWiOR, a jej kryteria nie mogą być traktowane wybiórczo.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w ofercie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia.
Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji proponowanych rozwiązań zamiennych lub odrzuceniu oferty z powodu braku spełnienia wymagań Zamawiającego.
Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne do oferty załączy dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta że proponowane urządzenie spełnia wymagania zamawiającego do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań zamiennych bez akceptacji Zamawiającego i jednostki projektowej. Zamawiający wymaga, aby w przypadku stosowania materiałów i urządzeń zamiennych zostały spełnione minimalne warunki:
– filtracji dwustopniowej prowadzonej na oddzielnych stopniach filtracji tj. oddzielnie 3 szt. zbiorników filtracyjnych z przeznaczeniem do usuwania Fe a następnie oddzielne 3 szt. zbiorników filtracyjnych przeznaczonych do usuwania Mn, w wykonaniu materiałowym i o parametrach technicznych i eksploatacyjnych urządzeń i warstw filtracyjnych równorzędnych do zaprojektowanych,
– uzyskania efektu technologicznego, t.j. parametrów wody uzdatnionej o zawartości w wodzie uzdatnionej manganu nie większej niż 0,05 mg/dm3, żelaza nie większej niż 0,1 mg/dm3 i amoniaku nie większej niż 0,5 mg/dm3 przy maksymalnym obciążeniu hydraulicznym filtra.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego określono w STWiOR – załącznik 9 do SIWZ. Przez pojęcie urządzeń i materiałów zamiennych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego określenia typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia zamienne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wykonawca przedstawiając rozwiązania zamienne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji oraz niezawodności działania. Wszelkie podane w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe oraz wskazanie producentów i dystrybutorów materiałów i urządzeń podane w ww. dokumentacji są przykładowe i służą określeniu standardów technicznych inwestycji, w celu zapewnienia obiektywnych warunków porównania ofert. Cena oferty musi uwzględniać standardy, jakość i walory użytkowe materiału i urządzenia nie niższe niż zaproponowane w dokumentacji projektowej.
Zamawiający podkreśla, że przy kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić podatek VAT oraz bezwzględnie wszystkie koszty związane z ich realizacją zgodnie z projektem, współczesną wiedzą techniczną, instrukcjami i wymaganiami producentów, Polskimi Normami oraz najwyższą, jakością robót.
Zamawiający nie dopuszcza do zmiany zaoferowanych urządzeń/wyborów na etapie wykonywania zamówienia. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane materiały i urządzenia wymagań Zamawiającego określonych w STWiOR i dokumentacji projektowej, przy jednoznacznym i precyzyjnym określeniu ich typu:
– certyfikatów zgodności podzespołów i urządzeń z normami wskazanymi w STWiOR
– certyfikatów potwierdzających wdrożenie wymienionych w STWiOR systemów jakości ISO
– atestów PZH.
Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów na materiały i urządzenia związane bezpośrednio z technologią uzdatniania wody.
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający dodatkowo żąda przedstawienia:
– deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna,
– karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się z istniejącym terenem, w celu prawidłowego przygotowania oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, gdy udzielenie pełnomocnictwa będzie niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest:
a) zapewnić bezpieczną organizację prac;
b) zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę;
c) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego;
d) nadmiar gruntu/gruzu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek, w tym starej instalacji, a na etapie realizacji umowy przedłożyc Zamawiającemu dokument potwierdzjący dokonanie zezłomowania.
We własnym zakresie należy również zabezpieczyć sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu/gruzu.
e) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty wody i energii elektrycznej, koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej;
f) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części;
g) w ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie roboty i czynności z nimi związane w sposób zapewniający ciągłe funkcjonowanie instalacji wodociągowej oraz jak najmniejszą uciążliwość dla odbiorów wody, a wyłączenia dopływu wody z SUW do sieci będą dokonywane na czas niezbędny do wykonywania przełączeń lub niezbędnych robót instalacyjnych i mogą odbywać się w godzinach nocnych od godz. 23.00 do godz. 5.00..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które obejmuje zakres niniejszego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 65.11.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy, zgodnie z zał. 1 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zał. nr 5 do SIWZ stanowi wzór wykazu robót o którym mowa wyżej. Aby warunek został uznany za spełniony wykaz ma zawierać min. 3 roboty polegające na budowie Stacji Uzdatniania Wody o wydajności technologii układu uzdatniania SUW co najmniej 120 m3/h i o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto (każda).
   Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
   Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia – nie spełnia.
   Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 10.2 SIWZ.
   W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza składania dokumentów wspólnych lub odnoszących się tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w postępowaniu.
   Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane, lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
   W przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów (poświadczeń).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy, zgodnie z zał. 1 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca dołączy do oferty:
   – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
   – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
   W wykazie i oświadczeniu mają być wymienione nast. osoby:
   a) 1 osoba która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadająca, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami.) lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 8 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
   b) 1 osoba która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej 10 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót (w tym co najmniej na 1 budowie SUW pracującej na wodach wgłębnych o wydajności technologii układu uzdatniania nie mniejszej niż 120 m3/h);
   c) 1 osoba która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art.12 ust.2 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (w tym co najmniej na 1 budowie SUW pracującej na wodach wgłębnych o wydajności technologii układu uzdatniania nie mniejszej niż 120 m3/h);
   d) 1 osoba która będzie pełnić funkcję technologa-rozruchowca posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 10 lat doświadczenia w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów stacji uzdatniania wody (w tym co najmniej na 1 rozruch dla SUW pracującej na wodach wgłębnych o wydajności technologii układu uzdatniania nie mniejszej niż 120 m3/h);
   Wykaz i oświadczenie sporządzić wg wzoru druku stanowiącego odpowiednio załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
   1) opłaconą polisę OC opiewającą na kwotę min. 1,5 mln zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1,5 mln zł.
   2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na wysokość min. 0,5 mln zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane materiały i urządzenia wymagań Zamawiającego określonych w STWiOR i dokumentacji projektowej, przy jednoznacznym i precyzyjnym określeniu ich typu:
  – certyfikatów zgodności podzespołów i urządzeń z normami wskazanymi w STWiOR
  – certyfikatów potwierdzających wdrożenie wymienionych w STWiOR systemów jakości ISO
  – atestów PZH
  Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów na materiały i urządzenia związane bezpośrednio z technologią uzdatniania wody.
  W przypadku zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający dodatkowo żąda przedstawienia:
  – deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna,
  – karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-dowód wniesienia wadium;
– kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na bazie załączonej dokumentacji oraz z uwzględnieniem uwag z pkt. 17.11 SIWZ.
– dokumenty, o których mowa w pkt 11.5 SIWZ, potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom;
– jeśli dotyczy – pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
– jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
– jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
– jeśli dotyczy – dokument dowodzący równoważności oferowanego wyrobu / rozwiązania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – termin gwarancji – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia nw. okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) w wypadku zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 ustawy;
3) w wypadku niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego;
4) w wypadku zmian nr rachunku bankowego wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie;
5) w wypadku przedłużania się uzgodnień zewnętrznych w organach administracji publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
6) w wypadku, gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się wprowadzenie zmian projektowych lub technologicznych;
7) w wypadku zmian personelu wykonawcy odpowiedzialnego za realizacje przedmiotu zamówienia- zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie – Zmiany z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy, w każdym uzasadnionym przypadku za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę, pod warunkiem, że spełnia on kryteria przyjęte w SIWZ;
8) w wypadku zmian terminu wykonania umowy lub jej części. W przypadku opóźnienia w realizacji robót budowlanych nieleżącego po stronie wykonawcy (wady i braki projektu, etc.) Strony umowy podpiszą aneks do umowy przedłużający okres wykonywania usługi o niezbędny czas;
9) w wypadku zmian przepisów prawa związanych z realizacją zamówienia (VAT, przepisy branżowe związane z przedmiotem zamówienia);
10) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym;
11) w wypadku zmiany terminu realizacji zamówienia o przez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą np. pożar, zalanie itp.;
12) w wypadku wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę;
13) w wypadku aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
14) w pozostałym zakresie – w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
15) w wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
1) opis zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażona w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Zmiany umowy, o których mowa muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.michalowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Reguły, 05-816 Michałowice – stanowisko ds. zamówień publicznych, pok. 201 (II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Reguły, 05-816 Michałowice – SALA OBSŁUGI – Biuro Podawcze (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie