Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEMycie pojazdów służbowych jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego

Bydgoszcz: Mycie pojazdów służbowych jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego
Numer ogłoszenia: 18922 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5255320, faks 52 5255319.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mycie pojazdów służbowych jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych jednostek Policji województwa kujawsko – pomorskiego. Szacunkowa łączna ilość świadczonych usług wynosi: 12 204.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 20.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz OFERTA.
2. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z treści zobowiązania winny wynikać następujące informacje:
a) dane podmiotu trzeciego, który udostępnia zasoby,
b) zakres udostępnianych zasobów w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) informacja o formie uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu realizowanych czynności.
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wykonawcy zobowiązani są do: 1) ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika. 2) dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. III.4.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 92
 • 2 – odległość myjni od jednostki Policji – 8

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) osobiście: KWP w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (pokój 29), 2) za zaliczeniem pocztowym (koszt przesyłki), 3) na stronie internetowej Zamawiającego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 13:00, miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (pokój 29).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: OPP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy – kompania zlokalizowana w Toruniu. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 361..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: W. Konwojowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Wydział Konwojowy KWP Ogniwo w Bydgoszczy. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 120.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KMP Grudziądz.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu (wraz z pojazdami Wydziału Konwojowego KWP Ogniwo w Grudziądzu). Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 9810.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: KMP Toruń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Miejską Policji w Toruniu (wraz z pojazdami Wydziału Konwojowego KWP Ogniwo w Toruniu oraz Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy CBŚ KGP). Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 1703.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: KP Chełmża.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komisariat Policji w Chełmży. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 528.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: KP Lubicz.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komisariat policji w Lubiczu. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 432.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: KPP Aleksandrów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Aleksandrowie Kuj. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 454.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: KPP Brodnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Brodnicy. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 524.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: KPP Chełmno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Chełmnie. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 529.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: KPP Golub-Dobrzyń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Golubiu-Dibrzyniu. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 491.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: KPP Lipno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 519.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: KPP Mogilno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Mogilnie. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi:779.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: KP Strzelno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komisariat Policji w Strzelnie. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi:174.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: KPP Nakło.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nakle (wraz z pojazdami Wydziału Konwojowego KWP Ogniwo w Nakle). Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi:735.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: KPP Rypin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Rypinie. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi:606.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: KPP Sępólno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Sępólnie Kraj. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi:519.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: KPP Świecie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Świeciu (wraz z pojazdami Wydziału Konwojowego KWP Ogniwo w Świeciu). Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi:1690.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: KPP Tuchola.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Tucholi. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi:385.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: KPP Wąbrzeźno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Wąbrzeźnie. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 384.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: KPP Żnin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Żninie. Szacunkowa ilość świadczonych usług wynosi: 291.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 92
  • 2. odległość myjni od jednostki Policji – 8