Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENaprawy oraz przeglądy aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii…

Łódź: Naprawy oraz przeglądy aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
Numer ogłoszenia: 24180 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów , ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6393452, 6393458, faks 42 6393452.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.umed.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy oraz przeglądy aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawy oraz przeglądy aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi – 23 pakiety.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
   a) przynajmniej jednej naprawy aparatury medycznej – dotyczy pakietów nr 1-12
   b) przynajmniej jednej naprawy lub przeglądu aparatury medycznej – dotyczy pakietów nr 13-15,
   c) przynajmniej jednego przeglądu aparatury medycznej – dotyczy pakietów nr 16-23
   o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż określone poniżej:
   Nr Pakietu: Wartość brutto w zł:
   Pakiet 1 400,00 zł
   Pakiet 2 1 300,00 zł
   Pakiet 3 300,00 zł
   Pakiet 4 300,00 zł
   Pakiet 5 700,00 zł
   Pakiet 6 1 500,00 zł
   Pakiet 7 500,00 zł
   Pakiet 8 4 500,00 zł
   Pakiet 9 300,00 zł
   Pakiet 10 700,00 zł
   Pakiet 11 3 900,00 zł
   Pakiet 12 100,00 zł
   Pakiet 13 2 200,00 zł
   Pakiet 14 800,00 zł
   Pakiet 15 200,00 zł
   Pakiet 16 300,00 zł
   Pakiet 17 500,00 zł
   Pakiet 18 200,00 zł
   Pakiet 19 500,00 zł
   Pakiet 20 500,00 zł
   Pakiet 21 200,00 zł
   Pakiet 22 600,00 zł
   Pakiet 23 400,00 zł.
   2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.1) oraz rozdziale V pkt.1 SIWZ. 3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia. 4. Przy ocenie spełnienia warunku udziału, o którym mowa powyżej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane. 5. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24. 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
   postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca będzie zobowiązany złożyć dokumenty, o których mowa w sekcji III.4.2) oraz rozdziale V pkt. 2 SIWZ. 7. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę przynajmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje i stosowne przeszkolenie w zakresie serwisowania i użytkowania elektrycznej aparatury medycznej. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.1) oraz rozdziale V pkt.1 SIWZ. 3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia. 4. Przy ocenie spełnienia warunku udziału, o którym mowa powyżej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane. 5. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24. 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca będzie zobowiązany złożyć dokumenty, o których mowa w sekcji III.4.2) oraz rozdziale V pkt. 2 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa.
2. zmianę organizacyjną po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności w przypadku gdy nastąpi zmiana adresu siedziby firmy, siedziby serwisu /jeżeli dotyczy/ bądź zmiana adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uskwam.umed.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, Łódź ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, Dział Zam. Pub..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 10:00, miejsce: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, Łódź ul.Żeromskiego 113 90-549, Łódź, kancelaria ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy z postępowania w oparciu o
przesłanki zawarte w 24 ust. 2a PZP..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa mikrosilnika do fizjodyspensera firmy Nouvag.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa sprzęgła do napędu Stryker.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa sprzętu SOCT 3D OCT 1000 – TOPCON.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa aparatu CARMEX 9R TALY RAY.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa myjni dezynfektora f. MMM.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa wieży laparoskopowej Storz wraz z naprawą bronchoskopu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa aparatu EKG BTL – 08MT PLUS.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa bronchoskopu FI-9 BS firmy Pentax.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa aparatu Nicolet Biomedical EA – 4 do wykonywania badań EMG i PW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa głowicy pojemnościowej typ RAB 4-8-D do aparatu usg Voluson GE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa stacji uzdatniania wody RO HD-20.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa monitora Truview PCD – R.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa i przegląd stołów operacyjnych OPX Mobilis RC30.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa i przegląd rejestratorów EKG Medilog AR4.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa, przegląd techniczny endoskopu intubacyjnego firmy Pentax.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin gwarancji na naprawę powyżej 6 m-cy – 5

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd Techniczny urządzenia do kruszenia kamieni.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd Techniczny urządzenia do kruszenia kamieni.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin platności – 5

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd Techniczny aparatu do badania przepływu moczu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet nr 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd Techniczny rektoskopów BOB R/OM 100X2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet nr 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd Techniczny aparatu usg Falcon 210.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet nr 21.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd Techniczny aparatu Pascan 300 AP firmy Sonomed.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet nr 22.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd Techniczny aparatu do badań EMG Wiking Select.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet nr 23.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd techniczny podnośnika mobilnego do przemieszczania chorych – ArjoHuntleig Maxi Twin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5