Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENr Sprawy: ZP-PN-1/16 ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA MONITOROWANIE SYGNAŁU ALARMOWEGO…

Chełm: Nr Sprawy: ZP-PN-1/16 ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA MONITOROWANIE SYGNAŁU ALARMOWEGO SYSTEMU ANTYNAPADOWEGO I PPOŻ. DLA SĄDU REJONOWEGO W CHEŁMIE
Numer ogłoszenia: 12108 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Chełmie , Al. I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 82 5654417, faks 82 5654417.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr Sprawy: ZP-PN-1/16 ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA MONITOROWANIE SYGNAŁU ALARMOWEGO SYSTEMU ANTYNAPADOWEGO I PPOŻ. DLA SĄDU REJONOWEGO W CHEŁMIE.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych jest usługa (kod CPV: 79710000-4, 79711000-1) tj. całodobowa ochrona obiektów, (obiekty nie są w ewidencji obiektów podlegających obowiązkowej ochronie), osób i mienia Sądu Rejonowego w Chełmie położonych w Chełmie przy Pl. Kościuszki 3 i Al. I AWP 16 realizowana w formie bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej: w dni pracy Sądu w każdym budynku w Chełmie Pl. Kościuszki 3 i Al. I AWP 16 w godz.: – jeden wykwalifikowany pracownik ochrony fizycznej od godz. 7.00 do 7.00 (24h) we wszystkie dni tygodnia, -drugi wykwalifikowany pracownik ochrony fizycznej od godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu budynków Sądu Rejonowego w Chełmie przy ul. Pl. Kościuszki 3, 22-100 Chełm i Al. I AWP 16, 22-100 Chełm. Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ.

  II.1.5)

    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy: a) W zakresie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 wykażą się uprawnieniami do wykonywania usług ochrony osób i mienia objętych przedmiotem zamówienia, czyli wykażą się posiadaniem ważnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 j.t.) – w tym przypadku dotyczy koncesji, o której mowa w art. 15 ust. 1 przywołanej ustawy. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten uznany zostanie za spełniony, gdy uprawnienie (koncesję) będzie posiadał Wykonawca (Wykonawcy), który będzie realizował tę cześć zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień). Z uwagi na to, że Zamawiający nie znajduje się w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję na ochronę osób i mienia w zakresie zabezpieczenia technicznego

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie tego warunku zostaną ocenieni ci Wykonawcy, którzy wykażą się należytym wykonaniem/wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, licząc od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 5 usług ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w zakresie objętym niniejszym zamówieniem z podaniem ich wartości, dat wykonania zamówienia i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
    Zamawiający uwzględni usługi (zamówienia/umowy) zakończone przed dniem otwarcia ofert, a także trwające nadal, jeśli usługi ochrony osób i mienia zostały zrealizowane do dnia otwarcia ofert na wartość co najmniej 200 000,00 zł brutto w odniesieniu do każdej usługi (zamówienia/umowy). (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie).

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia w zakresie tego warunku

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia w zakresie tego warunku

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia w zakresie tego warunku

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Wykonawca powinien złożyć wypełniony formularz ofertowy, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III. 4.3.1 ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 – Cena – 90
  • 2 – Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – 10

  IV.2.2)

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Dopuszcza się zmianę maksymalnej wartości brutto Umowy, w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania Umowy: a) stawki podatku VAT w stosunku do stawki określonej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) – dopuszcza się zmianę o różnicę wynikającą ze zmiany kwoty podatku VAT. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Odbiorca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wydania przez Ministra Sprawiedliwości zarządzenia w sprawie wskazania zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości obejmującego świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia. Uprawnienie powyższe przysługuje Zamawiającemu do dnia wykonania niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowane w ramach niniejszej Umowy usługi

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://chelm.sr.gov.pl/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Chełmie, al. I AWP 16, 22 – 100 Chełm, pokój 66.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Podawczym Sądu (Chełm, Al. I AWP 16) lub w pokoju nr 66 (Chełm, Al. I AWP 16) albo przesłać pocztą (firmą kurierską).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie