Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 12098 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016

Numer ogłoszenia: 12098 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9320 – 2016 data 13.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7479457, fax. 085 7479483.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: § 11 WZORU UMOWY Zmiana warunków umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje, możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1) zmian organizacyjnych i personalnych u Wykonawcy polegających w szczególności na zmianie osób biorących udział w realizacji umowy lub sprawujących nadzór nad jej realizacją, 2) zmiany przedstawicieli stron umowy, 3) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 4) jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniam. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem oraz zgoda Zamawiającego lub sporządzenie przez obie strony stosownego protokołu..
 • W ogłoszeniu powinno być: § 11 WZORU UMOWY Zmiana warunków umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający przewiduje, możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
  do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
  1) na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
  a) stawki podatku od towarów i usług,
  b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
  art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
  – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strony zgodnie ustalają, ze podana ryczałtowa stawka miesięczna określona w § 2 ust. 2b może ulec zmianie raz po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS pod warunkiem, że zmiana przepisów określonych w ust. 2 pkt.1 będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia a Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyliczenie, z którego wynikać będzie wzrost kosztów wykonania niniejsze umowy.
  2) zmian organizacyjnych i personalnych u Wykonawcy polegających w szczególności
  na zmianie osób biorących udział w realizacji umowy lub sprawujących nadzór nad jej realizacją,
  3) zmiany przedstawicieli stron umowy,
  4) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  5) jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć
  w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
  3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem oraz zgoda Zamawiającego lub sporządzenie przez obie strony stosownego protokołu..